Parafenbesluitenlijst 30 juni 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 30 juni 2020

Sloop jeugdsoos “Ons Stee” in Oude Pekela

Datum besluit: 19-06-2020

Poststuknummer: 202000229

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het slopen van jeugdsoos ‘Ons Stee’.
 2. De Raad voor te stellen € 10.500,00 excl. btw. beschikbaar te stellen voor de sloop Bovenstaande te verwerken in de najaarsnota 2020.

Gevolg geven aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 10 maart 2020

Datum besluit: 26-06-2020

Poststuknummer: 202000413

Het college heeft besloten:

 1. De terugvorderingsperiode te beperken tot de periode van 29 januari 2017 tot en met 18 juni 2017 en de terugvordering vast te stellen op € 7.146,33
 2. De proceskosten ad € 2.625, - te vergoeden
 3. De griffierechten ad € 174, - te vergoeden
 4. Bijgaande brieven vaststellen en ter bevestiging verzenden

Voornemen tot vaststellen overgangsregeling rechtspositie en rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Datum besluit: 19-06-2020

Poststuknummer: 202000479

Het college heeft voornemen te besluiten:

Tot het vaststellen van de volgende regelingen:

 1. Overgangsregeling rechtspositie voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Pekela;
 2. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Pekela 2020; De ‘rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Pekela’ uit 2008 in te trekken;
 3. De twee regelingen genoemd bij 1. voor te leggen aan het Lokaal Overleg.

Verkoop perceel grond achter Noordkante 32 te Oude Pekela

Datum besluit: 26-06-2020

Poststuknummer: 202000483

Het college heeft besloten:

 1. Het perceel grond achter Noordkante 32 te verkopen aan de eigenaar van Noordkante 32.
 2. De incidentele verkoopopbrengst van € 340,-- te verwerken in de najaarsnota 2020.

Verkoop percelen grond achter Noordkante 30 en 34 te Oude Pekela

Datum besluit: 26-06-2020

Poststuknummer: 202000486

Het college heeft besloten:

 1. Het perceel grond achter Noordkante 30 en 34 te verkopen aan Acantus.
 2. De incidentele verkoopopbrengst van € 612,-- te verwerken in de najaarsnota 2020.