Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 30 juni 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 30 juni 2020

Sloop jeugdsoos “Ons Stee” in Oude Pekela

Datum besluit: 19-06-2020

Poststuknummer: 202000229

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het slopen van jeugdsoos ‘Ons Stee’.
 2. De Raad voor te stellen € 10.500,00 excl. btw. beschikbaar te stellen voor de sloop Bovenstaande te verwerken in de najaarsnota 2020.

Gevolg geven aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 10 maart 2020

Datum besluit: 26-06-2020

Poststuknummer: 202000413

Het college heeft besloten:

 1. De terugvorderingsperiode te beperken tot de periode van 29 januari 2017 tot en met 18 juni 2017 en de terugvordering vast te stellen op € 7.146,33
 2. De proceskosten ad € 2.625, - te vergoeden
 3. De griffierechten ad € 174, - te vergoeden
 4. Bijgaande brieven vaststellen en ter bevestiging verzenden

Voornemen tot vaststellen overgangsregeling rechtspositie en rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Datum besluit: 19-06-2020

Poststuknummer: 202000479

Het college heeft voornemen te besluiten:

Tot het vaststellen van de volgende regelingen:

 1. Overgangsregeling rechtspositie voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Pekela;
 2. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Pekela 2020; De ‘rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Pekela’ uit 2008 in te trekken;
 3. De twee regelingen genoemd bij 1. voor te leggen aan het Lokaal Overleg.

Verkoop perceel grond achter Noordkante 32 te Oude Pekela

Datum besluit: 26-06-2020

Poststuknummer: 202000483

Het college heeft besloten:

 1. Het perceel grond achter Noordkante 32 te verkopen aan de eigenaar van Noordkante 32.
 2. De incidentele verkoopopbrengst van € 340,-- te verwerken in de najaarsnota 2020.

Verkoop percelen grond achter Noordkante 30 en 34 te Oude Pekela

Datum besluit: 26-06-2020

Poststuknummer: 202000486

Het college heeft besloten:

 1. Het perceel grond achter Noordkante 30 en 34 te verkopen aan Acantus.
 2. De incidentele verkoopopbrengst van € 612,-- te verwerken in de najaarsnota 2020.