Parafenbesluitenlijst 15 december 2020

Toekennen erepenning

Nummer: 202000895

Datum besluit: 04/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. De erepenning uit te reiken aan de heer P.H. Siegers

Wijziging Convenant samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners Actiecentrum Veiligheid en Zorg 2

Nummer: 202000880

Datum besluit: 11/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. Het Convenant samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners Actiecentrum Veiligheid en Zorg 2019 e.v.’ wordt tekstueel op enkele onderdelen aangepast en wordt onder de naam ‘Convenant samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners Zorg- en Veiligheidshuis Groningen 2020 e.v.’ opnieuw aangegaan.

 2. Het daarbij behorende ‘Privacyreglement Zorg- en Veiligheidshuis Groningen 2020 e.v.’ wordt vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling door de overige samenwerkingspartners in het ZVH Groningen en onder gelijktijdige intrekking van het eerder vastgestelde Privacyreglement van het Veiligheidshuis Groningen (2016).

 3. De burgemeester wordt gemachtigd om het ‘Convenant samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners Zorg- en Veiligheidshuis Groningen 2020 e.v. ‘ en het ‘Privacyreglement Zorg- en Veiligheidshuis Groningen 2020 e.v.’ te ondertekenen.

 4. Er wordt ingestemd met het door de Politie genomen besluit tot verstrekken van politiegegevens als bedoeld in artikel 20 van de Wet politiegegevens en de burgemeester van de zetelgemeente Groningen wordt mandaat verleend om dit besluit ter instemming namens de burgemeester van de gemeente Pekela te ondertekenen.

Aanpassen jaarvergoeding RSR

Nummer: 202000892

Datum besluit: 11/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het reeds door RSR Revalidatieservices voor akkoord ondertekende onderhandelingsresultaat dat bestaat uit een aanpassing (verhoging) van de alomvattende aanneemsom met structureel € 20.815,- op jaarbasis met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.

 2. De financiële gevolgen voor 2020 te verwerken in de jaarstukken 2020.

 3. De structurele financiële gevolgen, met ingang van 2021 te verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

 4. Kennis te nemen van het Koersdocument ‘Partnership in verstrekkingen’ als integraal onderdeel van het onderhandelingsresultaat.

 5. Kennis te nemen van de brief ‘aanpassing alomvattende aanneemsom overeenkomst Wmo-hulpmiddelen’.

 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2021 akkoord te gaan met de uitvoering van het onderhandelingsresultaat.

vaststelling bestemmingsplan 'Feiko Clockstraat 107' te Oude Pekela

Nummer: 202000900

Datum besluit: 11/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. Het bestemmingsplan 'Feiko Clockstraat 107' te Oude Pekela ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig bijgaande raadsbrief, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer NL.IMRO.0765.02BPFClockstraat-0401

 2. Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.

Vaststellen Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid v1.0

Nummer: 202000908

Datum besluit: 11/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. Het Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid v1.0 vast te stellen

Verzoek tot het realiseren van 6 woningen op de bouwkavels 13, 14 en 15 aan de Erasmusstraat te Oude

Nummer: 202000922

Datum besluit: 11/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot het realiseren van 6 woningen op de bouwkavels 13, 14 en 15 aan de Erasmusstraat te Oude-Pekela.

 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Beslissingen op bezwaar Lawn Tennis Club Oude Pekela en Tennisclub Nieuwe Pekela

Nummer: 202000927

Datum besluit: 11/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen om de bezwaren van Lawn Tennis Club Oude Pekela en Tennisclub Nieuwe Pekela tegen de beëindiging van de onderhoudssubsidie ongegrond te verklaren, conform het advies van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Oud Alteveer II

Nummer: 202000929

Datum besluit: 11/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de koop van de als bouwkavel nog uit te geven gronden binnen het plan Oud Alteveer II voor € 1,-

 2. Een bijdrage te doen van € 16.000,- in de boedel van de curator

 3. De financiële gevolgen mee te nemen bij actualisatie van de grondexploitaties in de Jaarstukken 2020

Verzoek bijplaatsen urn of verstrooien van as in bestaand graf

Nummer: 202000932

Datum besluit: 11/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. Bij uitzondering toe te staan van het bijzetten van een asbus of uitstrooien van as in het graf 14/07/06/004 gelegen op de algemene

 2. begraafplaats ‘#039;Wedderweg; te Oude Pekela