Besluitenlijst 7 juli 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
 • Secretaris: J. van der Woude

Vaststellen uitvraag subsidie De Badde 2021

Het college heeft besloten…

 1. de uitvraag voor de subsidie aan De Badde voor 2021 vast te stellen

Vaststellen huurovereenkomsten dojo en fitnessruimte MFC De Binding

Het college heeft besloten:

Onder de voorwaarde dat met De Badde tot een overeenkomst wordt gekomen over een verhuizing:

 1. De huurovereenkomsten voor gebruik van de dojo en en fitnessruimte conform bijlagen vast te stellen met ingang van 1 september 2020.
 2. De huurder hiervan te berichten en de getekende overeenkomsten te overhandigen.

Ontwerp bestemmingsplan Kooistra locatie

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de voorgestelde uitwerking van onderdeel 12b van het Ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal
 2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Kooistra locatie'
 3. Het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen
 4. De raad te informeren dat het bestemmingsplan in voorbereiding is

Verkoop vastgoed gemeente

Het college heeft besloten:

 1. Het pand aan De Helling 4,8 te verkopen.
 2. Het pand aan de Feiko Clockstraat aan te kopen.
 3. Voor de periode van 1 augustus tot 1 november 2020 om niet gebruik te laten maken van pand F. Clockstraat.
 4. De grond achter het pand De Helling 4,8 om niet in bruikleen te geven voor gebruik van parkeerplaatsen en opslag.
 5. Voor het plaatsen van een hekwerk op de gronden achter De Helling 4,8 de koper vragen een omgevingsvergunning aan te vragen.
 6. .
  1. 6a. Na aankoop van het pand aan F. Clockstraat de bestemming detailhandel eraf te halen.
  2. Hiervoor aan buro Roobeekadvies de opdracht te verstrekken.
 7. Nadat de gebruiker het pand heeft verlaten, het pand in de verkoop te zetten.
 8. De financiële gevolgen van deze vastgoedtransacties te betrekken bij de actualisatie van transacties vastgoed en het Centrumplan Oude Pekela

Ledenraadpleging VNG over rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het college heeft besloten:

Niet in te stemmen met:

 • het voorstel om de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor de obligolening te hanteren;
 • het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor nieuwe leningen (inclusief herfinancieringen);
 • het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor bestaande leningen.