Besluitenlijst 2 juni 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: J. van Mannekes en H. Busemann
 • Bij agendapunt A7 T. Hordijk (RWLP) en A8 R. Dalmolen
 • Loco-secretaris: G. Klok

Afwezig:

 • Wethouder H. Hemmes
 • Gemeentesecretaris J. van der Woude

Verlening contracten Ommelander Samenwerking 2021

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de verlenging van de bestaande uitvoerdersovereenkomsten met de aanbieders Wmo Begeleiding (Zorg in Natura) voor de duur van 1 jaar, tenzij er vóór de uiterste verlengingsdatum van 1 januari 2021 een formele beëindigingsgrond bestaat om deze overeenkomsten niet te verlengen.
 2. In te stemmen met het verlengen van de overeenkomst met de gemeente Oldambt voor contract- en leveranciersmanagement voor de duur van 1 jaar.

Jaarverslag

Het college heeft besloten:

 1. Het jaarverslag 2019 inzake het Toezicht op de Wmo en de Jeugdwet voor kennisgeving aan te nemen
 2. Bijgaand persbericht te plaatsen
 3.  Een en ander ter kennisname te brengen van de gemeenteraad

Aanwijzen Toezichthouders regionaal toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet

Het college heeft besloten:

De toezichthouders Wmo en Jeugdwet van de gemeenten Oldambt en Stadskanaal aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015 in samenhang met artikel 5:11 Awb

Ontwerpbegroting 2021 van de GR De Kompanjie

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van de GR de Kompanjie.
 2. De ontwerpbegroting 2021 van de GR de Kompanjie voor een zienswijze aan te bieden aan de raad.

Ontwerp jaarstukken 2019 De Kompanjie

Het college heeft besloten:

 1. Instemmen met de ontwerp jaarstukken 2019 De Kompanjie.
 2. De ontwerp jaarstukken 2019 van De Kompanjie voor een zienswijze aanbieden aan de raad.

Verantwoordingsrapportage BRO en BAG

Het college heeft besloten:

 1. De rapportage BAG vast te stellen
 2. De rapportage BGT vast te stellen
 3. De rapportage BRO vast te stellen