Besluitenlijst 23 juni 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes en  J. van Mannekes
 • Secretaris: J. van der Woude

Afwezig:

 • Wethouder H. Busemann

Verkoop van groenstrook aan de Schoener te Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

 1. de groenstrook aan de Schoener te verkopen aan de eigenaar van Albatrosstraat B 104.
 2. Het incidentele voordeel van € 4.080,- wegens verkoop te verwerken in de najaarsnota 2020.

Voortzetten mogelijkheden biljarten

Het college heeft besloten:

 1. De memo "gevolgen stopzetten ondersteuning biljartverenigingen Pekela" als uitgangspunt voor de besluitvorming nemen.
 2. In te stemmen met de verhuur van de biljartruimte van De Binding voor € 2.560,- per jaar

Structurele oplossing huisvesting basisonderwijs Oude Pekela

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het hun eigen verantwoordelijkheid betreft, besluiten:

 1. In te stemmen met de structurele oplossing van de herhuisvesting van de OBS Hendrik Wester, CBS De 7- Sprong en Jenaplanschool St. Willibrordus in MFC De Groenling.
 2. Burgemeester Kuin aan te wijzen om de intentieverklaring te ondertekenen waarbij de schoolbesturen en de gemeente Pekela verklaren in te stemmen met deze structurele oplossing voor de komende 5 jaar.
 3. Het speellokaal met ingang van schooljaar 2020-2021 weer in te zetten als speellokaal.
 4. Een technieklokaal te realiseren in het gebouw van OBS Feiko Clock, welke door alle basisscholen in Oude Pekela gebruikt kan worden, waardoor het technieklokaal van MFC De Groenling als 'wisselruimte' kan fungeren.
 5. Een bedrag van €50.000,- beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke kosten voor het aanpassen van de ruimtes in MFC De Groenling, het schilderen van het gebouw aan de binnenzijde en de verhuiskosten.
 6. Deze kosten ad. €50.000,- te verwerken als incidenteel nadeel bij de Najaarsnota 2020.
 7. Een gezamenlijke brief te sturen namens de drie scholen en de gemeente naar alle ouders/verzorgers van de drie scholen.
 8. Een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pekela over de structurele oplossing en de financiële consequenties hiervan.
 9. Vooruitlopend op de vaststelling van de Najaarsnota 2020 door de raadsvergadering uitvoering te geven aan bovenstaande.

Vaststelling jaarstukken 2019 Gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 1. De jaarstukken 2019 vast te stellen;
 2. De jaarstukken ter vaststelling aan te bieden aan de raad.