Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 16 juni 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Gezamenlijke reactie 27 proeftuingemeenten op onderzoek Algemene Rekenkamer

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de gezamenlijke reactie van de 27 proeftuingemeenten op het onderzoek van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 mei 2020
  2. Deze gezamenlijke reactie mede te ondertekenen

Verkoop perceel grond achter L.J. Costerstraat 20 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Het perceel grond achter L.J. Costerstraat 20 te verkopen aan de eigenaar van L.J. Costerstraat 20.
  2. Ten behoeve van de opruimwerkzaamheden een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 1.000,-- en dit te verwerken in de najaarsnota 2020
  3. De incidentele verkoopopbrengst van € 3.400,-- te verwerken in de najaarsnota 2020.