Besluitenlijst 14 april 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
 • Secretaris: J. van der Woude

Aanvragen onderwijshuisvestingsvoorzieningen St. Willibrordus van 2018, 2019 en 2020

Het college heeft besloten:

 1. De procedure rondom de behandeling van het bezwaarschrift van Stichting Primenius in verband met de onderwijshuisvestingsaanvraag van 2018 weer te starten.
 2. De onderwijshuisvestingsaanvraag van 2019 voor volledige verhuizing van de St. Willibrordus naar het gebouw van OBS Feiko Clock af te wijzen.
 3. De onderwijshuisvestingsaanvraag van 2020 voor permanente uitbreiding van 260m2 van de St. Willibrordus bij de huidige locatie MFC De Groenling af te wijzen
 4. De uitbreiding van de St. Willibrordus te realiseren in het gebouw van OBS Feiko Clock.
 5. De onderwijsruimten in OBS Feiko Clock die verhuurd zijn aan Stichting Kiwi op te eisen.
 6. De gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren.

Extra eenmalige bijdrage jubileumeditie Spelweek Boven Pekela

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met een extra eenmalige bijdrage ter hoogte van € 925 voor de organisatie van de Spelweek Boven Pekela in verband met de jubileumeditie.
 2. De extra eenmalige bijdrage ter hoogte van € 925 te dekken uit de post sportstimulering.

Conceptbegroting 2021 Afeer

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2021 van Afeer;
 2. De gemeenteraad vragen om een zienswijze af te geven over deze begroting aan het Algemeen Bestuur van Afeer voor de jaren 2022 e.v.;
 3. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2020.

PG&Z: Jaarrekening 2019 en Ontwerpbegroting 2021

Het college heeft besloten:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.
 2. De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen op de ontwerpbegroting 2021 PG&Z geen zienswijzen in te dienen.
 3. De financiële effecten van de ontwerpbegroting PG&Z 2021 ten opzichte van de begroting PG&Z 2020, betreffende een structurele hogere bijdrage ad. € 6.065,-, mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2020.

Beantwoording vragen fractie PVV

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen van de fractie PVV conform bijgevoegde brief.