Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Het plan beschrijft wat er op verschillende plekken in een gemeente mag gebeuren. Hoe mogen bedrijven en inwoners de grond gebruiken? En wat mag je op de grond bouwen of doen? Denk hierbij aan woningen, bedrijven, winkels, horeca, landbouw, industrie, recreatie en sportvoorzieningen.

Aanpak

Wilt u een bestemmingsplan inzien? Dat kan online of op het gemeentehuis:

Online

De eenvoudigste manier om bestemmingsplannen te raadplegen is online, via Ruimtelijkeplannen.nl. Alle bestemmingsplannen van de gemeente zijn hier te raadplegen.

 • Voer op ruimtelijkeplannen.nl een adres in en u ziet dan direct welke bestemming daar van kracht is en welke regels daarbij gelden.
 • U kunt ook op een plek in de kaart klikken om te bekijken wat daar geldt.
 • Als u het ID-nummer van het bestemmingsplan kent, kunt u ook een bestemmingsplan als geheel bekijken.
 • U kunt ook zoeken naar bestemmingsplannen via de pagina plangebieden.
  • Alle bestemmingsplannen van de gemeente zijn ingedeeld naar een aantal grotere binnen de gemeente Pekela:
  • Klikt u op een van de gebiedsnamen? Dan krijgt u een overzicht van de bestemmingsplannen binnen dat gebied die in procedure zijn of die inmiddels van kracht zijn.
  • Per plan ziet u een directe link naar het digitale plan op Ruimtelijkeplannen.nl.

Op het gemeentehuis inzien

Kijkt u liever op papier? Alle bestemmingsplannen liggen ook in een papieren versie op het gemeentehuis. U kunt ze daar komen bekijken. Let op: er kan een verschil zitten tussen het papieren plan en het digitale plan. Dan is de informatie die het digitale plan geeft, doorslaggevend.

Inzien tijdens een lopende procedure

Wanneer een nieuw bestemmingsplan voor een gebied wordt voorbereid en vastgesteld, wordt het een aantal keren ter inzage gelegd. In een bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad wordt dat vooraf bekend gemaakt. Daar kunt u ook lezen hoe en wanneer u op het plan kunt reageren. Tijdens de inzageperiode kunt u zich tijdens openingsuren zonder afspraak melden bij de balie van het gemeentehuis en het plan daar inzien. Het kan dan voorkomen dat eventuele vragen niet gelijk kunnen worden beantwoord. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Inzien op afspraak

Wanneer u een ander bestemmingsplan wilt inzien of informatie wilt over de bestemming van een locatie, moet u een afspraak maken. Bij uw bezoek aan het gemeentehuis hoeft u dan niet te wachten en wordt u geholpen op het tijdstip dat u een afspraak heeft.

 • Als wij het bestemmingsplan veranderen, kunt u daar last van hebben. Bijvoorbeeld omdat er ineens een flatgebouw naast uw huis gebouwd mag worden. U kunt uw woning dan voor minder geld verkopen dan eerst. Dit heet planschade. 

  Vindt u dat u nadeel heeft van een verandering van het bestemmingsplan of een vergelijkbaar ruimtelijk plan? Dan kunt u ons om een vergoeding vragen. Een deel van de schade kunt u soms terugkrijgen. Er is altijd een eigen risico als: 

  • uw inkomen daalt door de verandering 
  • uw pand minder waard wordt door de verandering 

  Er zijn een paar voorwaarden. Bijvoorbeeld:

  • U kon niet van tevoren weten dat u schade zou krijgen toen u het huis of de grond kocht. 
  • U krijgt geen andere tegemoetkoming voor de schade. 

  Vraag het op tijd aan. In ieder geval binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is geworden. Geef onder andere aan waarom u een schadevergoeding vraagt. Let op, de hele aanvraagtijd kan een paar jaar duren. Als u het daarna niet eens bent met onze beslissing, mag u bezwaar maken. 

  Lees verder
 • De overheid moet elk nieuw bestemmingsplan zes weken lang ter inzage leggen. Gedurende die tijd kunt u reageren door een zogeheten zienswijze in te dienen. In de publicaties op de site officiële bekendmakingen kunt u zien welke plannen ter inzage zijn gelegd. Hierna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Na deze vaststelling kan iedereen die een zienswijze indiende gedurende zes weken kan beroep tegen het plan instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd vaststelt, kan iedereen beroep instellen.

  Lees verder
 • Bestemmingen en bestemmingsplannen in Nederland veranderen regelmatig. Landbouwgrond wordt bedrijventerrein, een woning wordt een restaurant of een huis wijkt af van de maximale bouwhoogte. De overheid kan bestemmingen op verschillende manieren aanpassen en heeft soms ruimte om toestemming te geven voor het afwijken van bestemmingen.

  Het gemeentebestuur geeft opdracht om een bestemmingsplan te maken, bijvoorbeeld omdat op een locatie een nieuwe ontwikkeling nodig is en er nog geen gespecificeerd bestemmingsplan voor dat gebied is. Of er geldt al een bestemmingsplan voor een gebied, maar dat plan is verouderd en moet herzien worden. Ook komt het voor dat een enkele bestemming herzien wordt, omdat een burger of bedrijf daarom vraagt.

  Lees verder
 • Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Regels

  De regels geven bijvoorbeeld aan wat de oppervlakte van een gebouw mag zijn en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Deze regels horen bij de bestemmingen die op de verbeelding staan.

  • Toelichting

  De toelichting legt uit waarom het plan is opgesteld en welke ontwikkelingen in het gebied zijn meegenomen. Ook staat in de toelichting informatie over onderzoeken die vooraf zijn gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of archeologie.

  • Verbeelding (vroeger plankaart genoemd)

  De verbeelding geeft de bestemming van de grond weer. De diverse bestemmingen hebben verschillende kleuren. Op de verbeelding is soms ook bijvoorbeeld de toegestane bouwhoogte opgenomen. Ook staan er aanduidingen op voor gebieden met een bijzondere waarde, zoals natuurwaarden en geluidszones.

  Lees verder
 • Ja. Het bestemmingsplan is juridisch bindend voor iedereen: burgers, bedrijven, organisaties en de gemeente zelf. Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen? Dan is het verstandig om eerst in het bestemmingsplan te kijken wat er qua bebouwing en ruimtegebruik mogelijk is op uw eigen perceel en in de omgeving ervan.

  Lees verder
 • Het bestemmingsplan geeft de overheid handvatten om de leefomgeving zo goed mogelijk in te richten. Ook vindt u in het bestemmingsplan de regels en bouwbepalingen die gelden voor het betreffende gebied en waaraan u moet voldoen bij het indienen van uw aanvraag, zoals:

  • de bouw- en goothoogte
  • het bouwvlak waarbinnen gebouwd mag worden
  • de voorgevelrooilijn
  Lees verder
 • Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet kent nieuwe instrumenten om het beleid voor de hele fysieke leefomgeving vorm te geven. Uitgangspunt daarbij is een meer integrale benadering van omgevingsvraagstukken, waardoor meer samenhang wordt bereikt. Met het oog daarop omvat de Omgevingswet niet alleen het beleidsterrein van de huidige Wet ruimtelijke ordening, maar ook dat van veel milieuwetten en bijv. welstandsbeleid.

  • Omgevingsplan: tijdelijk omgevingsplan
   Wanneer de Omgevingswet in werking treedt worden alle geldende ruimtelijke plannen van de gemeente automatisch omgezet in één (tijdelijk) omgevingsplan. Dit zijn de bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, beheersverordeningen, wijzigingsplannen en inpassingsplannen. Ook bestemmingsplannen die voor de ingangsdatum al in procedure waren, maar daarna worden vastgesteld gaan op in dit tijdelijke omgevingsplan.
   Behalve de bestemmingsplannen bevat het omgevingsplan ook een aantal regelingen die door het Rijk aan de gemeenten worden overgedragen. Dit zijn bijvoorbeeld regels over vergunningvrij bouwen en over geur en geluid.
  • Omgevingsplan: volwaardig omgevingsplan
   In een overgangsperiode tot 2029 zal de gemeente het tijdelijke omgevingsplan omzetten in een volwaardig omgevingsplan. Dit gebeurt niet in één keer, maar wordt per deelgebied van de gemeente opgepakt. Wat de deelgebieden zijn en in welke volgorde ze aan de beurt komen, moet nog worden bepaald. Bij het omzetten worden de huidige bestemmingsplanregels, de overgedragen rijksregels en regels uit gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, opnieuw en in onderlinge samenhang beoordeeld op hun nut en noodzaak. Regels die het waard zijn om te blijven gelden, zullen zo helder en duidelijk mogelijk worden opgenomen in het volwaardige omgevingsplan. Bij het opbouwen van het volwaardige omgevingsplan is er veel ruimte voor participatie door bewoners, ondernemers en organisaties binnen het deelgebied waarvoor het plan wordt aangepast.

  Omdat de opbouw van het volwaardige omgevingsplan per deelgebied wordt aangepakt, zullen het tijdelijke en het volwaardige omgevingsplan enkele jaren naast elkaar blijven bestaan.

  Lees verder