Veel gestelde vragen WOZ

Antwoorden over de WOZ-waarde van woningen en bedrijven.

Wat is de WOZ-waarde?

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Dit gebeurt onafhankelijk van de waarde van een eerder belastingjaar. De WOZ-waarde vindt u op uw aanslagbiljet.

De WOZ-waarde is de getaxeerde vrije verkoopwaarde van uw pand op de waardepeildatum (dit is 1 januari van het vorige jaar). Echter, wanneer er tussen de waardepeildatum en het einde van dat jaar grote wijzigingen zijn geweest (denk aan verbeteringen en/of sloop), wordt er gekeken naar de situatie op 1 januari van het huidige belastingjaar. Dit wordt de toestandspeildatum genoemd.

De Wet WOZ schrijft voor dat er moet worden uitgegaan van de situatie dat de woning leeg en vrij van alle bezwaren wordt opgeleverd.

Hoe wordt de WOZ-waarde van een woning vastgesteld?

Woningen worden gewaardeerd door vergelijking met andere, zo goed mogelijk, vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht.

Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over informatie zoals: verkoopcijfers uit het Kadaster, gegevens van Funda, bouwtekeningen, luchtfoto’s en gegevens uit de voormeldingen. Nadat we de kenmerken van uw woning hebben vastgesteld, analyseren we de prijzen van verkochte woningen rond de waardepeildatum. We maken een vergelijking met de prijzen van zo goed mogelijk vergelijkbare woningen. Dit zijn dus niet altijd precies dezelfde woningen, maar met de waardebepalende verschillen wordt wel rekening gehouden.

Ook kunt u het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand opvragen. Dit verslag maakt inzichtelijk op basis van welke kenmerken de gemeente is uit gegaan bij de waardebepaling en welke verkochte woningen zijn gebruikt ter vergelijking.

Uit welke onderdelen bestaat de WOZ-waarde van een woning?

Bij de totstandkoming van de WOZ-waarde wordt eerst gekeken naar de kenmerken van uw woning. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het type woning, bouwjaar, inhoud (m3), staat van onderhoud en de voorzieningen (badkamer en keuken). Daarna worden uw bijgebouwen (garage, berging/schuur, tuinhuis, overkapping etc.) gewaardeerd. Tenslotte wordt de m2 grond van een waarde voorzien.

De gemeente waardeert uw woning modelmatig. Het gevolg hiervan is dat niet elke woning inpandig kan worden opgenomen. Daarom is het van belang dat wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden die invloed kunnen hebben op de WOZ-waarde, dit tijdig te melden bij de gemeente.

Zijn er voorschriften over hoeveel de WOZ-waarde van een woning per jaar mag fluctueren?

De waarde van onroerende zaken wordt elk jaar opnieuw bepaald. Dit gebeurt onafhankelijk van de waarde van een eerder belastingjaar. Het kan dus voorkomen dat wanneer uw type woning rond de waardepeildatum goed is verkocht, de WOZ-waarde van uw pand stijgt. Het omgekeerde kan ook voorkomen. Er gelden geen wettelijke voorschriften voor procentuele stijgingen per belastingjaar. Om die reden is het lastig om landelijke cijfers te reflecteren op uw woning. De landelijke cijfers zijn namelijk gemiddelde cijfers en niet toegespitst op uw individuele woning.

Hoe wordt de WOZ-waarde van een bedrijfspand vastgesteld?

Niet-woningen, zoals bijvoorbeeld winkels en bedrijven, worden anders getaxeerd. De waarde in het economische verkeer wordt vastgesteld op basis van (ver)huurprijzen.

Voor niet-courante panden zoals bejaardentehuizen en overheidsgebouwen, wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde vastgesteld. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is als het pand opnieuw gebouwd moet worden, inclusief de waarde van de grond. Wel wordt rekening gehouden met afschrijving en functionele veroudering. Dit wordt gedaan volgens de hiervoor opgestelde landelijke taxatiewijzers.

Wordt de gemeente gecontroleerd bij het vaststellen van de WOZ-waarde?

Ja, de gemeente wordt periodiek gecontroleerd door de Waarderingskamer of er conform de Wet WOZ wordt gewerkt. Op de website van de Waarderingskamer kunt u deze verslagen inzien. Ook kunt hier meer informatie vinden over alle WOZ-gerelateerde zaken. U kunt de website Waarderingskamer raadplegen.

Via de Waarderingskamer kunt u ook informatie ophalen over de totstandkoming van de WOZ-waarde.