Informatie politieke partijen

In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. U vindt hier onder andere informatie over de procedure met betrekking tot het registreren van nieuwe partijen, de kandidaatstelling en de uitslag van de stemming.

In deze brochure kunt u lezen aan welke eisen een politieke groepering moet voldoen om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de leden van de raad van de gemeente Pekela op 16 maart 2022.

1. Registreren nieuwe politieke groeperingen

Nieuwe lokale politieke groeperingen die onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 willen deelnemen en die niet geregistreerd zijn in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of Provinciale Staten van Groningen, dienen zich te laten registreren bij het centraal stembureau op het Gemeentehuis van de gemeente Pekela. De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst kunt worden vermeld. Dit kan zijn:

 • De volledige naam van de groepering;
 • De afkorting van de naam van de groepering;
 • Combinatie van beide.

1.1 Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie

Een politieke groepering moet zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie
o.a. worden overlegd:

 • Een registratieverzoek; (model G1-1)
 • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
 • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
 • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. Voor meer informatie zie kopje ‘waarborgsom’;
 • Een verklaring van de groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen, bevoegd tot het inleveren van een kandidatenlijst. (model H3-1 of H3-2)

1.2 Bestaande landelijke politieke groeperingen

Politieke groeperingen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de Provinciale Staten van Groningen of voor de gemeente Pekela hoeven zich niet opnieuw te registreren. Het register voor aanduidingen voor de Tweede Kamer wordt bijgehouden door de Kiesraad. Het register van de Provinciale Staten van Groningen wordt bijgehouden door het centraal stembureau bij de gemeente Groningen.

De partijen die de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen meededen hoeven zich niet opnieuw te laten registreren.

1.3 Toevoeging aan de aanduiding

Het is niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke partijen toe te voegen (bijv. CDA Pekela). Eventuele toevoegingen aan landelijke aanduidingen (met instemming van de landelijke partij) worden als nieuwe aanduidingen gezien. Een registratieverzoek zal worden beoordeeld op de criteria genoemd in artikel G3 van de Kieswet.

1.4 Tijdstip registratie

Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is 20 december 2021 de laatste dag waarop nieuwe groeperingen zich kunnen laten registreren. Hierna ingediende verzoeken blijven, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen buiten beschouwing.

1.5 Waarborgsom registratie

Voor registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk 20 december 2021 zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL 55 BNGH 0285 030 566 onder vermelding van:

 • waarborgsom registratie gemeenteraadsverkiezing Pekela
 • naam van de politieke partij

Als het bedrag op de rekening staat, wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd dienen te worden voor de registratie. Deze waarborgsom wordt weer teruggestort wanneer de groepering een geldige kandidatenlijst heeft ingediend. (zie voorwaarden bij kandidaatstelling)

1.6 Besluitvorming

Het centraal stembureau neemt zo spoedig mogelijk een beslissing over het verzoek tot registratie. De gemachtigde ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Daarnaast publiceert het centraal stembureau haar beslissing. Iedere belanghebbende kan binnen 6 dagen na publicatie beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1.7 Beoordelingscriteria verzoek tot registratie van een aanduiding

Het centraal stembureau beoordeelt de verzoeken. Een verzoek kan worden afgewezen in de volgende gevallen:

 • De aanduiding is in strijd met de openbare orde.
 • De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor eerder een registratieverzoek is ontvangen.
 • De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een aanduiding die ten behoeve van de gemeenteraad van de gemeente Pekela is geregistreerd.
 • De aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers.
 • De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens

2. Kandidaatstelling

Op 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten worden ingeleverd op het gemeentehuis van Pekela, Raadhuislaan 8 te Pekela. De indiener dient bevoegd te zijn tot deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022. Op de lijst moet minimaal één en mogen maximaal 50 kandidaten worden geplaatst.

2.1 Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

Voor de inlevering van de kandidatenlijsten kunnen de politieke partijen straks gebruik maken van het OSV. In dit systeem worden de gegevens van de politieke partijen, de deelnemende kandidaten en de uitslag verwerkt. De politieke partijen worden verzocht om bij het aanleveren van de gegevens voor de kandidatenlijsten ook gebruik te maken van OSV. Meer informatie over OSV vindt u op de website van de Kiesraad: www.kiesraad.nl/verkiezingen/osv-en-eml.

2.2 (Voorinlevering) kandidaatstelling

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 31 januari 2022 zo soepel als mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u in de week van 17 januari de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Wij adviseren u gebruik te maken van de voorinlevering. U bent nog wel steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur officieel in te dienen. De stukken moeten op 31 januari 2022 persoonlijk worden ingeleverd. U kunt voor de voorinlevering en inlevering op 31 januari 2022 een afspraak maken met het Kernteam verkiezingen, telefoonnummer 0597- 617555 of via verkiezingen@pekela.nl.

Tip: Vraag iedere kandidaat om een kopie van een op 31 januari 2022 geldig identiteitsdocument. Dit betreft de voor- en achterzijde van de houderpagina van het identiteitsdocument. Verzamel deze documenten voorafgaand aan het invoeren in OSV. Hiermee wordt voorkomen dat er onjuiste gegevens worden vermeld.

2.3 Nummering kandidatenlijsten

De lijstnummering voor deze verkiezing is geregeld in de kieswet Art. I14. Partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing hebben meegedaan met een aanduiding boven de lijst en zetels hebben gekregen, krijgen op basis van het aantal behaalde zetels (stemmen) een voorkeurnummer. Indien er meerdere nieuwe partijen zijn ontvangen deze een lijstnummer door loting.

2.4 Verklaring van instemming

Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring worden hierbij in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst (gebeurt vanuit OSV). Nog niet in de raad zittende kandidaten dienen een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Geldig tot en met de dag van de kandidaatstelling 31 januari 2022. De zittende leden hoeven geen geldig identiteitsbewijs in te leveren maar voor de juiste schrijfwijze voor de kandidatenlijst vragen we ook van deze kandidaten een geldig identiteitsbewijs. Ontbreekt dit geldige identiteitsbewijs dan wordt de kandidatuur door het centraal stembureau, na verzuimprocedure (op 4 februari 2022) definitief geschrapt.

2.5 Verklaring van ondersteuning

Alle nieuwe partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten ten minste 20 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen dat zij de lijst ondersteunen. De kiezer is verplicht deze verklaring in persoon af te leggen en dient zich te legitimeren aan de balie. Dit mag ook een kandidaat zijn, mits deze inwoner is van de gemeente. Dit kan van 3 januari tot en met 31 januari in het gemeentehuis van Pekela, Raadhuislaan 8 te Pekela. Voorwaarde is dat de ondersteuner als inwoner en als kiezer geregistreerd staat in de gemeente Pekela. Op deze verklaringen worden de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst.

2.6 Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling

 • Een kandidatenlijst; (model H1)
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is; (model H3-1 of H3-2 bij een lijstverbinding)
 • Ten minste 20 ondersteuningsverklaringen (model H4);(nodig bij nieuwe registratie)
 • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling; (model H9)
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat, die géén lid is van de huidige gemeenteraad, en van de inleveraar.
 • Verklaring van de ontvangen waarborgsom. (model H12);(nodig bij nieuwe registratie)

Een politieke groepering kan ook zonder een aanduiding boven de kandidatenlijst deelnemen. (in het geval van te late indiening registratie van de aanduiding!)

2.7 Waarborgsom kandidaatstelling (alleen bij nieuwe registratie)

Bij het inleveren van de kandidatenlijst moet een waarborgsom worden gestort. De waarborgsom van € 225,00 moet uiterlijk vóór 17 januari 2022 zijn ontvangen. De waarborgsom wordt niet teruggegeven als het stemcijfer lager dan 75% van de kiesdeler is en aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Partijen krijgen de waarborgsom terug als zij bij verkiezing geen geldige kandidatenlijst inleveren.

De waarborgsom kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 55 BNGH 0285 030 566 onder vermelding van:

 • waarborgsom kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing Pekela
 • naam van de politieke partij

Als het bedrag op de rekening staat, wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd dienen te worden voor de kandidaatstelling.

2.8 Zittingen centraal stembureau

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur zal het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten beoordelen. Bij het ontbreken van essentiële documenten zal de inleveraar van de stukken hiervan op de hoogte worden gesteld. Deze inleveraar krijgt nog 2 dagen de gelegenheid de verzuimen te herstellen. Dat is op woensdag 2- en donderdag 3 februari 2022 van 9.00 - 17.00 uur.

Op vrijdag 4 februari 2022 zal het centraal stembureau in een openbare zitting om 10.00 uur de lijsten definitief vaststellen. De plaats waar de zittingen gehouden worden zullen tijdig bekend worden gemaakt.

Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of de lijst.

 • Het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs betekent schrapping van de kandidaat
 • Het ontbreken van voldoende ondersteuningsverklaringen of de betaling van de waarborgsom betekent geen deelname van de groepering. (alleen bij nieuwe registratie)

Aansluitend zullen in deze zitting ook de lijstnummers (zie 2.4) worden vastgesteld Iedere belanghebbende kan daarna tot uiterlijk 8 februari 2022 beroep instellen bij de Raad van State afdeling Bestuursrechtspraak.

3. Uitslag

Tijdens de uitslagenavond zullen alle voorlopige uitslagen op partijniveau worden gepresenteerd. In verband met de verwerking van de processen-verbaal, berekening van de kiesdeler, kan pas de volgende dag de uitslag op kandidaatsniveau worden bekend gemaakt. De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur.

3.1 Zetelverdeling

De nieuwe gemeenteraad bestaat na de verkiezing uit 15 leden (Op basis van inwoneraantal 1-1-2021 (gemeentewet art. 1, 2e lid)). Bij de berekening van de restzetels wordt uitgegaan van het grootste gemiddelde.

Kijkt u voor meer informatie hierover op www.kiesraad.nl.

3.2 Inzage processen-verbaal

De processen-verbaal van de stembureaus zullen op de website van de gemeente Pekela worden gepubliceerd.

4. Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de gemeenteraadsverkiezingen dan kunt u contact opnemen met het Kernteam Verkiezingen: 0597 617555 of via de mail verkiezingen@pekela.nl.

Kalender

Wat Wanneer
OSV informatie Zie website Kiesraad
Laatste dag indienen registratie (alleen bij nieuwe registratie) 20 december 2021 
Afleggen ondersteuningsverklaringen 3 januari t/m 31 januari 2022
Voorinlevering Kandidaatstelling Van 17 januari t/m 21 januari 2022
Waarborgsom Kandidatenlijst (alleen bij nieuwe registratie) Vóór 17 januari 2022
Indienen kandidatenlijsten 31 januari 2022 tussen 9.00 en 17.00 uur
Onderzoek kandidatenlijsten 1 februari 2022 om 16.00 uur (besloten zitting)
Herstel verzuimen 2 en 3 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur
Definitieve vaststelling kandidaten en lijstnummering door centraal stembureau 4 februari 2022, om 10.00 uur (openbare zitting)
Dag van de stemming (14,15) 16 maart 2022
Vaststelling definitieve uitslag door centraal stembureau 21 maart 2022, 10.00 uur
Onderzoek geloofsbrieven vanaf 21 maart uur tot 29 maart 2022
Beëdiging nieuwe raad 30 maart 2022