Positieve resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

Jaarlijks laat de gemeente Pekela een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren onder de inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In Pekela was er een respons van 49 procent waarbij nagenoeg alle vragen positiever zijn beantwoord dan dezelfde vragen die gesteld zijn in 2018. Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd met behulp van onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

Cliëntervaringsonderzoek WMO

Het onderzoek is erop gericht inzicht te bieden in de ervaringen van inwoners met de Wmo, wat betreft het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning en het effect van die ondersteuning.

Deelnemers

De vragenlijst voor het cliëntervaringsonderzoek (Ceo Wmo) is verzonden naar 521 inwoners van Pekela die gebruik maken van een maatwerkvoorziening Wmo, of van de algemene voorziening huishoudelijke hulp en/of begeleiding. Hierop hebben 253 inwoners de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Dit is een respons van 49%. In 2018 werd een respons van 47% behaald, en in 2017 had Pekela 43% respons.

Resultaten

Onderzoeksbureau ZorgfocuZ heeft de uitkomsten van het onderzoek weergegeven in een rapportage. De resultaten uit het onderzoek staven de huidige werkwijze en het beleid van de gemeente met betrekking tot de uitvoering van de Wmo. Deze resultaten worden in breder perspectief geplaatst, en worden dan ook gedeeld met alle betrokkenen, waar nodig zal dit resulteren in het doorvoeren van aanpassingen in het huidige beleid.

Jaarlijks terugkerend cliëntervaringsonderzoek

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een uniform cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkelden hiervoor samen met gemeenten een vragenlijst met tien standaard vragen. De standaardisering van de vragenlijst, de onderzoeksopzet en de vereiste respons hebben als doel landelijke vergelijkbaarheid van de resultaten mogelijk te maken.