Meer informatie Tozo

De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Wat is de Tozo

De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De Tozo is een aantal keer verlengd

Welke Tozo Loopt in periode Aanvragen tot
Tozo 1 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 1 juli 2020
Tozo 2 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 1 oktober 2020
Tozo 3 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 1 april 2021
Tozo 4 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 1 juli 2021
Tozo 5 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 1 oktober 2021
 • De partnertoets die per 1 juni 2020 is ingevoerd blijft bestaan. (het inkomen van uw partner telt dus ook mee)
 • Heeft u eerder al een Tozo-bedrijfskrediet toegekend gekregen, maar was deze lager dan € 10.157,00? Dan mag u voor het resterende deel nog een keer bedrijfskrediet aanvragen. Alle leningen mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn of meer bedragen dan € 10.157,00.
Informatie over aanvragen Tozo

De Tozo-aanvraag voor levensonderhoud doet u bij uw gemeente. Bij alle rechtsvormen vragen alle eigenaren de regeling aan, ook in het geval van een gezamenlijke huishouding. De Tozo kunt u aanvragen via de pagina Tijdeljike Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

welk formulier kiest u op de aanvraagpagina:

 • U vraagt voor het eerst Tozo aan: u kiest u voor het aanvraagformulier ‘Eerste keer aanvragen Tozo’. Op dit formulier kunt u ook een bedrijfskrediet aanvragen.
 • Het is langer dan 3 maand geleden dat uw Tozo-uitkering is beïndigd: als het langer dan drie maanden geleden is dat uw Tozo-uitkering is beëindigd, dan kiest u voor het aanvraagformulier ‘Eerste keer aanvragen Tozo’. Op dit formulier kunt u ook een bedrijfskrediet aanvragen.
 • Ik heb al eerder een Tozo-uitkering ontvangen maar dit is korter dan 3 maanden geleden beëindigd: u kunt via het verkorte aanvraagformulier 'aanvraagformulier verlenging Tozo' een verlenging voor levensonderhoud aanvragen als u aansluitend op Tozo 2 een Tozo-uitkering wilt aanvragen.
 • U wilt Tozo-levensonderhoud en Tozo-bedrijfskrediet aanvragen: dat kan  met 1 aanvraagformulier. U kiest voor het aanvraagformulier 'Eerste keer aanvragen Tozo'. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u de keuze of u alleen levensonderhoud wilt aanvragen, alleen het bedrijfskrediet of dat u beide wilt aanvragen.
 • Uw wilt uw Tozo-levensonderhoud verlengen en voor het eerst Tozo-bedrijfskrediet aanvragen: dit kan niet op 1 aanvraagformulier. Het aanvragen van een verlenging van uw Tozo-uitkering doet u via het verkorte 'aanvraagformulier aanvraag verlenging Tozo'. Als u een Tozo bedrijfskrediet wilt aanvragen, dan doet u dan via het formulier 'Eerste aanvraag Tozo'.
 • U wilt een tweede keer bedrijfskrediet aanvragen: voor een tweede keer Tozo bedrijfskrediet aanvragen kan alleen als de eerste aanvraag lager was dan € 10.157,00. Heeft u het maximale bedrag van € 10.157,00 al ontvangen? Mogelijk kunt u een bedrijfskrediet vanuit de Bbz aanvragen.

Termijnen

De gemeente heeft 8 weken de tijd om op een aanvraag te beslissen. Uiteraard doen wij ons best om veel sneller te beslissen. Bij Tozo 2 had u doorgaans binnen 2 weken of sneller al een beschikking van ons ontvangen.

De uitkering wordt achteraf betaald. Doorgaans is dit de eerste week van de volgende maand.

Na uw aanvraag

Bij alle aanvragen krijgt u een automatische ontvangstbevestiging. Als wij nog vragen hebben, nemen wij contact met u op.

Het is helaas niet mogelijk om na te gaan of uw aanvraag goed is aangekomen.

Uitzonderingen

Tozo voor bedrijven gevestigd in het buitenland

Uw bedrijf is in het buitenland gevestigd (in een land in de EU, EER of in Zwitserland)? Dan kunt u Tozo-levensonderhoud aanvragen bij de gemeente waar u woont. U kunt geen Tozo-bedrijfskrediet aanvragen.

Eigenaar bedrijf woonachtig in het buiteland

U woont in het buitenland (in een land in de EU, EER of in Zwitserland) en heeft een bedrijf in Nederland? Dan kunt u kunt via de gemeente Maastricht Tozo bedrijfskapitaal aanvragen, u kunt geen Tozo-levensonderhoud aanvragen. Op de site van de sociaal verzekeringsbank kunt u zien of u mogelijk in uw woonland een uitkering voor levensonderhoud kunt aanvragen.

Bedrijf gestart na 17 maart 2020

Komt u niet in aanmerking voor de Tozo omdat uw bedrijf na 17 maart 2020 op 18:45 bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven?

Minder dan 1225 uur werken per jaar

Werkt u als ondernemer minder dan 1225 uur per jaar in uw bedrijf? Dan komt u niet in aanmerking voor levensonderhoud en/of de lening voor bedrijfskapitaal.

 • Mogelijk komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering vanuit de participatiewet. u kunt deze aanvragen via werk.nl.

Surseance van betaling

Er mag bij uw bedrijf geen sprake zijn van surseance van betaling. Uw bedrijf mag ook niet in staat van faillissement verkeren. Dit geldt voor u als zelfstandige, één van de vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend of van de rechtspersoon zelf.

Aflossen

Heeft u in 2020 en/of 2021 een Tozo bedrijfskrediet aangevraagd en toegekend gekregen? Dan hoeft u deze pas vanaf 1 januari 2022 af te lossen. En niet vanaf 1 juli 2021. U heeft hierover in juni 2021 van ons hierover bericht ontvangen. In de tweede helft van  2021 ontvangt u van ons nog een brief met de nieuwe rente- en aflossingsbedragen per 1 januari 2022.  Meer informatie hierover staat in uw beschikking.

Bewijsstukken

De volgende documenten moet uw aanvraagformulier toevoegen:

Aanvraag levensonderhoud

 • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden
 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.

Als u ervoor zorgt dat u de aanvraag compleet aanlevert, kunnen wij uw aanvraag snel in behandeling nemen.

Aanvraag bedrijfskrediet

 • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden;
 • Indien mogelijk, de meest recente jaarrekening. Als u de jaarafrekening van 2020 nog niet gereed hebt, dan volstaat de jaarrekening van het boekjaar 2019.
 • Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen door inzicht te geven in de hoogte van uw maandlasten in relatie tot uw omzet. Ook moet u kunnen aantonen dat u de bedrijfslasten niet of niet volledig  kunt financieren uit uw zakelijk en/of privévermogen. Het gedeelde vermogen dat u met uw partner heeft telt ook mee. Het eigen vermogen van uw partner telt niet mee.
 • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft. Denk hierbij aan huur, leasecontracten e.d.

Als u ervoor zorgt dat u de aanvraag compleet aanlevert, kunnen wij uw aanvraag snel in behandeling nemen

Bijzonderheden formulieren

Bankrekening van minder dan 1 maand oud

Wij vragen naar het laatste afschrift om te kunnen beoordelen of deze bankrekening niet alleen voor deze coronasituatie is geopend. Dus bij te controleren redenen, stuurt u het laatste  afschriften mee.

Bankafschriften

Met de aanvraag voor de uitkering stuurt u de bankafschriften van de laatste afschrift van de privérekening (geen zakelijke) mee.

Loonstroken

U stuurt loonstroken mee met de aanvraag wanneer u naast u eigen onderneming ook nog werk of een uitkering heeft of als uw partner een inkomen ontvangt. Het kan ook zijn dat u bijvoorbeeld alimentatie ontvangt of inkomsten uit verhuur. Ook hiervan moet u een bewijsstuk inleveren.

Persoonsgebonden budget (PGB)

PGB telt alleen als inkomen wanneer de hulpverlening door de aanvrager/ondernemer wordt uitgevoerd. Wanneer dit wordt uitbesteed aan een derde is het geen inkomen.