Visie op zonneparken in Pekela

De gemeente Pekela wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie in de vorm van Zonneparken. Zonneparken vormen een mogelijkheid om duurzame energie op te wekken in onze gemeente. Het opwekken van zonne-energie is een goede stap om deze belangrijke bijdrage te leveren.

Zonnepanelen

Zonnevisie Pekela vastgesteld

De gemeente Pekela wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie in de vorm van Zonneparken. Zonneparken vormen een mogelijkheid om duurzame energie op te wekken in onze gemeente. Het opwekken van zonne-energie is een goede stap om deze belangrijke bijdrage te leveren.

Verzoeken voor zonneparken toetsen

Er komen bij de gemeente verzoeken binnen voor het oprichten van een zonnepark. Om deze verzoeken te toetsen is een visie voor zonneparken nodig. Waar mogen zonneparken komen en hoe moeten de plannen daarvoor worden opgesteld? Hoeveel zonneparken mogen er in Pekela komen en in welke vorm? Dit zijn vragen waar in de zonnevisie antwoord op wordt gegeven.

Visie op zonneparken

Er is een zonnevisie opgesteld voor het opzetten van zonneparken in Pekela. De visie heeft als concept ter inzage gelegen tot 15 januari 2019. In deze periode zijn zes zienswijzen ingediend

Tijdens de behandeling van de zonnevisie in de raadsvergadering op 5 februari 2019, kwamen er veel vragen en opmerkingen vanuit de gemeenteraad betreft de zonnevisie. Er is daarom besloten de vaststelling van de zonnevisie voor Pekela op te schorten. De visie is waar nodig aangevuld en aangepast naar aanleiding van de vragen/opmerkingen van de gemeenteraadsleden.

Vaststelling door de gemeenteraad

Op dinsdag 23 april 2019 stond de vaststelling van de Zonnevisie opnieuw op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Pekela. De visie op zonneparken Pekela is vastgesteld, daarbij is de gemeente Pekela voornemens tot maximaal 75 hectare te vergunnen.

Verzoeken die binnen komen bij de gemeente Pekela voor het oprichten van zonneparken worden vanaf heden getoetst aan de vastgestelde zonnevisie. Daarin staan de stappen beschreven van het doorlopen van een proces om tot een vergunning voor een zonnepark te kunnen komen. De eerste stap is het voeren van vooroverleg met de gemeente.

Maximum bereikt

Bij de gemeente Pekela zijn veel aanvragen ingediend voor zonneparken. Er is in totaal 75 hectare grond beschikbaar en dit maximum is bereikt.  Nieuwe aanvragen worden om die reden momenteel niet in behandeling genomen. Begin 2020 vindt er een evaluatie plaats. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie wordt bekeken of het aantal hectare wordt vergroot.

Stukken in zien

De vergadering en geagendeerde documenten zijn online in te zien. Zowel de visie op zonneparken als de Alle ingediende reacties en de Reactienota zijn opgenomen op de raadsagenda van de vergadering van 23 april 2019 onder agendapunt 9.

Vragen?

Voor informatie over de Zonnevisie is er informatie in de vorm van vragen en antwoorden opgesteld.

Uitgelicht