Openbare laadpalen

Het elektrische vervoer in Nederland zal de komende jaren sterk toenemen en daarmee ook de behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte. Landelijk wordt er gewerkt aan een openbare infrastructuur voor elektrisch rijden. In Drenthe en Groningen worden er de komende jaren 1000 laadpalen geplaatst. Inwoners van onze gemeente kunnen een laadpaal aanvragen.

Wie kan er aanvragen?

De paal komt er alleen op aanvraag van  een (aspirant)eigenaar van een elektrische of plug-in hybride auto, die zijn auto niet op eigen terrein kan parkeren en opladen. Een overzicht van deze mogelijke locaties en adressen - met kaart- staat onderaan deze pagina. 

Plankaart

De gemeente heeft een plankaart opgesteld waarop 53 mogelijke locaties voor een laadpaal zijn aangegeven. Deze plankaart maakt onderdeel uit van het ontwerp verkeersbesluit.

Openbare laadpalen

De aangevraagde laadpalen zijn openbaar en kunnen tegen laadkosten door iedereen (inwoners, bezoekers en forenzen) met een elektrische of plug-in hybride auto worden gebruikt.

Verkeersbesluit ligt ter inzage

Het verkeersbesluit en de bijbehorende plankaart liggen gedurende zes weken vanaf 17 september 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Pekela. Op afspraak kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. U kunt een afspraak maken via 0597-617555.

Beroep

Tegen het verkeerbesluit kan binnen zes weken na de eerste dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD Groningen). U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Als u een dergelijk verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Aanvragen laadpaal

Het is mogelijk om, onder voorwaarden, gratis een laadpaal aan te vragen bij Allego. Dat kan via de website www.openbaarladen.nl.  

Mogelijke laadlocaties in Pekela