Vraag en antwoord

Hier vindt u de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop over hulp voor ondernemers rondom het Coronavirus

 

Algemene vragen

Bij welke gemeente vraag ik de Tozo en BBZ aan?

U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont.

Wie vraagt de regelingen aan bij  een VOF? (of alle andere rechtsvormen)

Alle eigenaren, ook in geval van een gezamenlijke huishouding.

Wat wordt er bedoeld met Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 2?

Met Tozo 1 wordt bedoeld de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Door het Kabinet is besloten om de Tozo te verlengen. Dit voor de duur van 4 maanden. Tozo 2 ziet op de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Per 1 oktober 2020 is de Tozo opnieuw verlengd. Dit wordt Tozo 3 genoemd. Deze periode loopt tot 1 april 202. De regeling kan tot en met 31 maart 2021 aangevraagd worden. Let op: Tozo 3 kent vanaf 1 december 2020 geen terugwerkende kracht meer. 

U stond na 17 maart 2020 om 18.45 uur ingeschreven bij de KvK ingeschreven en u komt niet in aanmerking voor de tijdelijke regelingen. Wat nu?

Mogelijk komt u in aanmerking voor het Bbz 2004. Meer informatie hierover vindt u op onze website onder het blokje ‘Bijstand, uitkering en zorg/inkomensondersteuning’.

Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Participatiewet. Meer informatie hierover vindt u op onze website op de pagina uitkering aanvragen op onze website.

Mijn bedrijf is in het buitenland (van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland) gevestigd maar ik woon in een Nederlandse gemeente. Waar vraag ik de tijdelijke regeling of BBZ aan?

In de gemeente waar u woont, kunt u Tozo-levensonderhoud aanvragen. U kunt geen Tozo-bedrijfskrediet aanvragen. 

Ik woon in het buitenland (van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland) maar ik heb een bedrijf in Nederland. Kan ik Tozo aanvragen?

Ondernemers die buiten Nederland wonen, maar in Nederland hun bedrijf hebben, kunnen vanaf 18 mei 2020 Tozo bedrijfskapitaal aanvragen via de Gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland. U kunt niet Tozo-levensonderhoud aanvragen. Op de site van de sociaal verzekeringsbank kunt u zien of u mogelijk in uw woonland een uitkering voor levensonderhoud kunt aanvragen. 

Ik ben ondernemer maar werk minder dan 1225 uur per jaar in mijn bedrijf, volgens de spelregels kom ik niet in aanmerking voor de overbruggingsuitkering levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal, maar waarvoor dan wel?

Mogelijk komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet. U kunt deze aanvragen via werk.nl. Meer informatie hierover vindt u op onze website op de pagina Werk, inkomen en uitkeringen.

 

Tozo (optie 1)

Wat wordt er bedoeld met Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 2?

Met Tozo 1 wordt bedoeld de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Door het Kabinet is besloten om de Tozo te verlengen. Dit voor de duur van 4 maanden. Tozo 2 ziet op de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Per 1 oktober 2020 is de Tozo opnieuw verlengd. Dit wordt Tozo 3 genoemd. Deze periode loopt tot 1 april 202. De regeling kan tot en met 31 maart 2021 aangevraagd worden. Let op: Tozo 3 kent vanaf 1 december 2020 geen terugwerkende kracht meer. 

Zijn er voorwaarden gewijzigd bij Tozo 3 (1 oktober 2020  tot en met  31 maart 2021)?

Ja dit is het geval. Tozo 3 is verlengd met 6 maanden. De eerder aangekondigde vermogenstoets (wordt ook wel toets beschikbare geldmiddelen genoemd) is uitgesteld. Deze zal, zoals het nu nu lijkt, ingevoerd worden bij Tozo 4 (1 april 2021 tot en met 30 juni 2021). De partnertoets die per 1 juni 2020 is ingevoerd blijft bestaan. De partnertoets houdt in dat het inkomen van uw partner ook meetelt.

Mijn Tozo-uitkering voor levensonderhoud is afgelopen. Hoe kan ik opnieuw Tozo aanvragen?

Als u al eerder Tozo heeft ontvangen, dan kunt u via het verkorte aanvraagformulier opnieuw Tozo voor levensonderhoud aanvragen. U kunt deze uitkering aanvragen op de gemeentelijke website. U kiest dan voor aanvragen verlenging Tozo. U kunt het aanvraagformulier verlenging gebruiken als u aaneensluitend op Tozo 2 (periode 1 juni tot en met 30 september) Tozo wilt aanvragen. Of als het korter dan 3 maanden geleden is dat uw Tozo-uitkering is beëindigd. 

Kan ik nu nog Tozo 1 of Tozo 2 aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk. Beide regelingen inmiddels gesloten. Tozo 1 is  met ingang van 1 juni 2020 gesloten. Tozo2 is met ingang van 1 oktober 2020 gesloten. 

Kan ik Tozo 3 ook weer volledig met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen?

Nee, dat kan niet. Als u Tozo aanvraagt vóór 1 december 2020, dan kunt u met terugwerkende kracht aanvragen tot en met 1 oktober 2020. Voorbeeld: u vraagt op 15 november 2020 Tozo aan. Dan kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen. Vraagt u de uitkering op of na 1 december 2020 aan, dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1ste van de maand waarop u de uitkering aanvraagt: Voorbeeld: u vraagt op 15 december 2020 de uitkering aan, dan kunt u vanaf 1 december 2020 toegekend krijgen. 

Welke documenten moet ik bij de aanvraag toevoegen?

De volgende documenten moet uw aanvraagformulier toevoegen: 

  • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
  • laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden
  • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.

Als u ervoor zorgt dat u de aanvraag compleet aanlevert, kunnen wij uw aanvraag snel in behandeling nemen.

Ik heb een aanvraag voor een Tozo-uitkering ingediend. Hoelang duurt het voordat ik bericht krijg?

De gemeente heeft 8 weken de tijd om op een aanvraag te beslissen. Uiteraard doen wij ons best om veel sneller te beslissen. Bij Tozo 2 had u doorgaans binnen 2 weken of sneller al een beschikking van ons ontvangen. 

Wanneer ontvang ik de uitkering/eerste betaling?

De uitkering wordt achteraf betaald. Doorgaans is dit de eerste week van de volgende maand. 

Wat moet ik doen als ik nu al geen boodschappen meer kan doen?

Vraag hulp in uw omgeving of instanties als de Voedselbank etc.

Ik heb mijn bankrekening minder dan 1 maand geleden geopend, en nu?

Wij vragen naar het laatste afschrift om te kunnen beoordelen of deze bankrekening niet alleen voor deze coronasituatie is geopend. Dus bij te controleren redenen, het laatste  afschriften meesturen.

Welke bankafschriften moet ik met de aanvraag voor de uitkering meesturen

De bankafschriften van de laatste afschrift van de privérekening (geen zakelijke)

In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar loonstroken, wanneer is dit van toepassing?

Wanneer er naast de eigen onderneming nog werk of een uitkering heeft u of uw partner  een inkomen ontvangt. Het kan ook zijn dat u bijvoorbeeld alimentatie ontvangt of bijvoorbeeld inkomsten uit verhuur. Ook hiervan moet u een bewijsstuk inleveren.

Telt PGB als inkomen?

Alleen wanneer de hulpverlening door de aanvrager/ondernemer wordt uitgevoerd. Wanneer dit wordt uitbesteed aan een derde is het geen inkomen.

 

Bedrijfskrediet (optie 2)

Hoe kan ik het bedrijfskrediet aanvragen?

Het aanvraagformulier staat op onze website. Als u nog niet eerder Tozo bedrijfskrediet heeft aangevraagd, kunt u het formulier Eerste aanvraag Tozo gebruiken. Deze staat op de gemeentelijke website met de groene button Eerste aanvraag Tozo. Heeft u al eens eerder een Tozo-bedrijfskrediet aangevraagd? Dan gebruikt u dit formulier ook. 

Zijn er voorwaarden gewijzigd bij Tozo 3 (1 oktober 2020 - 31 maart 2021)?

Ja dit is het geval. Er is 1 nieuwe voorwaarde, te weten:

  • Heeft u eerder al een Tozo-bedrijfskrediet toegekend gekregen, maar was deze lager dan € 10.157,00? Dan mag u voor het resterende deel nog een keer bedrijfskrediet aanvragen. Alle leningen mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn of meer bedragen dan € 10.157,00.

Ik heb in een eerdere Tozo-periode al eens een bedrijfskrediet aangevraagd. Nu wil ik nog een keer aanvragen. Kan dat?  

Via dit aanvraagformulier kunt u ook voor een tweede keer Tozo bedrijfskrediet aanvragen mits de eerste aanvraag lager was dan € 10.157,00. Het bedrag van de tweede lening mag, samen met de eerste lening bij elkaar opgeteld, niet hoger zijn dan € 10.157,00. Heeft u het maximale bedrag van € 10.157,00 al ontvangen? Mogelijk kunt u dan een bedrijfskrediet vanuit de Bbz aanvragen. 

Welke documenten moet ik bij de aanvraag toevoegen? 

De volgende documenten moet uw aanvraagformulier toevoegen:

  • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
  • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden;
  • Indien mogelijk, de meest recente jaarrekening. Als u de jaarafrekening van 2019 nog niet gereed hebt, dan volstaat de jaarrekening van het boekjaar 2018. 
  • Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen door inzicht te geven in de hoogte van uw maandlasten in relatie tot uw omzet. Ook moet u kunnen aantonen dat u de bedrijfslasten niet of niet volledig  kunt financieren uit uw zakelijk en/of privévermogen. Het gedeelde vermogen dat u met uw partner heeft telt ook mee. Het eigen vermogen van uw partner telt niet mee.
  • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft. Denk hierbij aan huur, leasecontracten e.d.

Als u ervoor zorgt dat u de aanvraag compleet aanlevert, kunnen wij uw aanvraag snel in behandeling nemen.

Mijn bedrijf verkeert in surseance van betaling of er is faillissement aangevraagd. Kom ik nog in aanmerking voor een bedrijfskrediet?

Er mag bij uw bedrijf geen sprake zijn van surseance van betaling. Uw bedrijf mag ook niet in staat van faillissement verkeren. Dit geldt voor u als zelfstandige, één van de vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend of van de rechtspersoon zelf.

Ik heb eerder al eens Tozo bedrijfskrediet aangevraagd. Kan ik dit nog een keer aanvragen?

Dit hangt af van de hoogte van de lening/krediet van de eerdere aanvraag of eerdere aanvragen. . Het maximale bedrijfskrediet is € 10.157,00. Alle kredieten tezamen mag dit bedrag niet overstijgen. Voorbeeld: heeft u in april een krediet ad. € 5.000,00 aangevraagd, dan kunt u nog een keer een krediet aanvragen van maximaal € 5.157,00. Heeft u bij de eerste kredietaanvraag het maximale krediet ad. € 10.157,00 aangevraagd, dan kunt u niet nog een keer een bedrijfskrediet onder de Tozo aanvragen. Misschien kunt u onder de Bbz wel een krediet aanvragen. 

In heb in 2020 al eens een bedrijfskrediet aangevraagd. Vanaf 1 januari 2021 moet ik hierop aflossen. Nu wil ik in 2021 nog een keer Tozo bedrijfskrediet (beide krediet bij elkaar opgeteld niet meer dan  € 10.157.00) aanvragen. Vanaf wanneer moet ik dan aflossen?

Bij een lening bedrijfskrediet aangegaan vóór 1 januari 2021, start de aflossing van de lening op 1 januari 2021. De renteperiode is ingegaan op de maand waarin u het krediet aanvroeg. Als u op of na 1 januari 2021 een bedrijfskrediet toegekend krijgt, begint u in de maand waarop het krediet is toegekend met aflossen. De renteperiode start ook in die maand. Voorbeeld: u vraagt op 1 februari 2021 een bedrijfskrediet aan. Op 1 februari 2021 start zowel de renteperiode als de aflossing op de lening bedrijfskrediet.

 

BBZ (optie 3)

Ik heb personeel, kom ik in aanmerking voor de Bbz 2004?

Ja het is bedoeld voor zelfstandige ondernemers mits u aan de voorwaarden voldoet.

Ik heb al een BBZ-uitkering voor levensonderhoud. Wat nu?

Dan komt u niet in aanmerking voor Tozo-levensonderhoud.

Ik heb al een BBZ krediet (lening). Wat nu?

Mogelijk komt u in aanmerking voor Tozo-bedrijfskrediet. Kijk voor de voorwaarden op onze website.

 

Aanvragen en aanvraagformulieren

Het is langer dan drie maanden geleden dat mijn Tozo-uitkering is beëindigd. Welk aanvraagformulier moet ik nu gebruiken?

Als u voor het eerst een Tozo-uitkering aanvraagt of als het langer dan drie maanden geleden is dat uw Tozo-uitkering is beëindigd, dan kiest u voor het aanvraagformulier ‘Eerste keer aanvragen Tozo’. Op dit formulier kunt u ook een bedrijfskrediet aanvragen. 

Ik wil graag Tozo aanvragen voor zowel levensonderhoud als het bedrijfskrediet. Kan dat met 1 aanvraagformulier?

Ja, u kunt dit op 1 aanvraagformulier aanvragen. U kiest dan voor het aanvraagformulier ‘Eerste keer aanvragen Tozo’. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u de keuze of u alleen levensonderhoud wilt aanvragen, alleen het bedrijfskrediet of dat u beide wilt aanvragen. U kunt via de gemeentelijke website de Tozo aanvragen. U kiest dan voor Eerste aanvraag Tozo. 

Ik wil mijn Tozo-uitkering voor levensonderhoud verlengen en ik wil voor het eerst een Tozo bedrijfskrediet aanvragen. Kan dit op 1 formulier?

Nee, helaas kan dit niet op 1 aanvraagformulier. Het aanvragen van een verlenging van uw Tozo-uitkering doet u via het verkorte aanvraagformulier aanvraag verlenging Tozo. Dit formulier staat op de gemeentelijke website. U klikt dan op de groene button “Aanvragen verlenging Tozo”.

Als u een Tozo bedrijfskrediet wilt aanvragen, dan doet u dan via het formulier Eerste aanvraag Tozo. Dit formulier staat op de gemeentelijke website. U klikt dan op de groene button ‘Eerste aanvraag Tozo’.

Om het aanvraagformulier voor Tozo te kunnen invullen, heb ik een DigiD nodig. Deze heb ik niet. Wat nu? 

U kunt een DigiD aanvragen via de website van Digid. U ontvangt binnen 5 werkdagen een code waarmee u kunt inloggen. 

Het is belangrijk dat u niet vergeet om alle gevraagde gegevens ook mee te sturen? Deze zijn nodig om de aanvraag te beoordelen. Welke gegevens u moet inleveren staat in de vraag hieronder. Ook staat deze informatie op onze website.

Wordt het aanvraagformulier met een digitale handtekening verstuurd?

Ja. Om het aanvraagformulier in te kunnen vullen, logt u in met uw DigiD. Daarmee verstuurt u het aanvraagformulier ook. Als u een partner heeft, dan moet uw partner ook met een DigiD de aanvraag ondertekenen. 

Kunt u nagaan of mijn aanvraag goed is aangekomen?

Helaas is dat niet mogelijk. Bij alle aanvragen krijgt u een automatische ontvangstbevestiging. Als wij nog vragen hebben, dan nemen wij contact met u op. 

Waar vind ik de aanvraagformulieren?

De aanvraagformulieren staan op onze gemeentelijke website op de pagina Hulp voor ondernemers (Tozo) en de wijzigingsformulieren vind u op de pagina Doorgeven wijzigingen (Tozo).