Hulp voor ondernemers (Tozo)

Diverse ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

​Naast de algemene informatie van het RIVM worden veel vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de KVK. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een telefonisch loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Kijk voor de actuele maatregelen en nieuws hierover op de site van de Rijksoverheid.

Algemene informatie extra ondersteuning zelfstandige ondernemers waaronder zzp’ers

Voor extra ondersteuning zijn er drie regelingen beschikbaar. Alle regelingen zijn aan te vragen in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. De Tozo-regelingen worden op deze pagina na de beslisboom genoemd.

Vanaf 1 oktober 2020 kunt u de Tozo aanvragen. Wij hebben acht weken de tijd om over uw aanvraag te beslissen. Maar wij doen natuurlijk ons best om uw aanvraag sneller af te handelen.

De Tozo-regeling is verlengd

Op 28 augustus jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de Tozo wordt verlengd. Dit geldt zowel voor het aanvragen van een uitkering voor levensonderhoud als het aanvragen voor bedrijfskrediet. Beide regelingen kunt u aanvragen over de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. De eerder aangekondigde vermogenstoets (toets op beschikbare middelen) zal in de deze periode niet plaats vinden. Het kabinet heeft hier op 29 september 2020 van af gezien.

U kunt een Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Voor beide regelingen geldt dat een aantal voorwaarden zijn gewijzigd of zijn aangevuld. Op deze pagina vindt u onder het kopje ‘De drie maatregelen’ meer informatie over deze regelingen/maatregelen. Bij de aanvullende voorwaarden ziet u wat er per 1 oktober 2020 gewijzigd c.q. aangevuld is.

Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2021 ondersteuning krijgen om zich te (her)oriënteren  en voor te bereiden op de toekomst. Hetzij als zelfstandig ondernemer, het zijn als werknemer in loondienst. Hoe dit landelijk zal worden gefaciliteerd is nog niet bekend. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, leest u dit op onze website.

Kunt u met terugwerkende kracht aanvragen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020. U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden

Voor wie is de Tozo bedoeld?

 • U bent gevestigde zelfstandigen vanaf 18 jaar tot de voor u geldende pensioengerechtigde leeftijd. Voor het aanvragen van een bedrijfskrediet geldt de leeftijd van 18 jaar tot en met de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent Nederlander of wordt daarmee gelijkgesteld.
 • U woont in de gemeente waar u deze aanvraag indient.
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. Ondernemers die buiten Nederland wonen, maar in Nederland hun bedrijf hebben, kunnen vanaf 18 mei 2020 Tozo bedrijfskapitaal aanvragen via de Gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.
 • Uw bedrijf of beroep wordt in Nederland uitgeoefend. Voor ondernemers die in Nederland wonen, maar in het buitenland hun bedrijf hebben, geldt dat zij in hun woongemeente een aanvraag kunnen indienen voor Tozo-levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw bedrijf.
 • U stond vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur ingeschreven bij de KvK en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar).
 • Er is geen sprake van een uitsluitingsgrond als genoemd in artikel 13 Participatiewet. Dat wil zeggen, er is géén sprake van een situatie waarin de zelfstandig ondernemer:
  • gedetineerd is;
  • militaire of vervangende dienstplicht vervult;
  • momenteel of de komende 3 maanden langer dan 4 weken in het buitenland verblijft;
  • jonger is dan 21 en in een inrichting verblijft;
  • onbetaald verlof heeft;
  • Jonger is dan 27 en studeert met behulp van studiefinanciering. 

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat:

 • U alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet (artikel 13, opsomming hierboven weergeven) niet op hem of haar van toepassing zijn.

Beslisboom Tozo

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling(en), kunt u kijken op de site www.krijgiktozo.nl. Hierop staat een beslisboom met vragen die u kunt doorlopen. U kunt alleen de beslisboom openen Chrome of Firefox. Het werkt helaas niet met Internet Explorer.

De drie maatregelen

Maatregel 1: uitkering voor uw levensonderhoud

De uitkering voor uw kosten van levensonderhoud, vult uw inkomen aan tot het voor u geldende sociaal minimum. Daarom is het o.a. van belang om te weten wat de samenstelling van uw huishouden is. De uitkering kan slechts één keer verstrekt worden aan een huishouden. 

Voor de uitkering van levensonderhoud gelden nog een aantal aanvullende voorwaarden:

 • De aanvrager is jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Het inkomenstekort is veroorzaakt door (de maatregelen ter bestrijding van) de coronacrisis.
 • Samenstelling van het huishouden (alleenstaand, alleenstaande ouder, echtpaar/samenwonend).
 • Het inkomen van uw partner telt mee bij het berekenen van de hoogte van de Tozo-uitkering. 

Welke stukken moet u bij de aanvraag voor levensonderhoud inleveren?

 • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden
 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.
Maatregel 2: bedrijfskrediet tot maximaal € 10.157,00

Door de maatregelen die zijn genomen door het Rijk om verspreiding van het coronavirus te beheersen, missen veel ondernemers noodgedwongen inkomsten. Het kabinet is daarom gekomen met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het is een tijdelijke regeling en is alleen bedoeld voor ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen ten gevolge van de coronacrisis. Deze regeling is niet alleen bedoeld voor zzp’ers. Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Wat houdt de Tozo-regeling voor bedrijfskrediet in?

Als u als ondernemer niet langer meer de lasten van uw bedrijf kunt betalen, dan kan mogelijk het bedrijfskrediet voor u uitkomst bieden. Het bedrijfskrediet is een geldlening en het is bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Aanvullende voorwaarden bedrijfskrediet:

 • Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening moet u als ondernemer naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
 • Er vindt geen levensvatbaarheidstoets plaats
 • De af te sluiten lening voor bedrijfskrediet bedraagt maximaal € 10.157,00
 • Heeft u eerder al een Tozo-bedrijfskrediet toegekend gekregen, maar was deze lager dan € 10.157,00? Dan mag u voor het resterende deel nog een keer bedrijfskrediet aanvragen. Beide leningen mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn of meer bedragen dan € 10.157,00.
 • Tegen een rentepercentage van 2%
 • De maximale looptijd van de lening is drie jaar
 • Tot 1 januari 2021 hoeft u niet op de lening af te lossen. Als u op of na 1 januari 2021 de lening aanvraagt, dan lost u af vanaf de maand waarin de lening aan u wordt toegekend. 
 • Er mag bij uw bedrijf geen sprake zijn van surseance van betaling. Uw bedrijf mag ook niet in staat van faillissement verkeren. Dit geldt voor u als zelfstandige, één van de vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend of van de rechtspersoon zelf.

Welke stukken moet u bij de aanvraag voor bedrijfskrediet inleveren?

Specifiek voor een aanvraag om kapitaalverstrekking bij liquiditeitsproblemen moet u onderstaande stukken uploaden. Dit wordt ook op het aanvraagformulier vermeld:

 • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden;
 • Indien mogelijk, de meest recente jaarrekening. Als u de jaarafrekening van 2019 nog niet gereed hebt, dan volstaat de jaarrekening van het boekjaar 2018.
 • Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen door inzicht te geven in de hoogte van uw maandlasten in relatie tot uw omzet. Ook moet u kunnen aantonen dat u de bedrijfslasten niet of niet volledig kunt financieren uit uw zakelijk en/of privévermogen. Het gedeelde vermogen dat u met uw partner heeft telt ook mee. Het eigen vermogen van uw partner telt niet mee.
 • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft. 

Maatregel 3: krediet tussen € 10.157 en € 203.135 (huidige Bbz-regeling voor bedrijfskapitaal)

Het kan zijn dat u meer bedrijfskrediet nodig heeft dan waarin de Tozo voorziet. Daarin kunt u namelijk een bedrijfskrediet afsluiten voor maximaal € 10.157. Voor een hoger krediet bent u aangewezen op de mogelijkheden die de huidige Bbz 2004 u biedt. De voorwaarden en het aanvragen hiervan zijn niet gewijzigd.

Optie 3 is de huidige aanvraagprocedure Bbz. De voorwaarden en het aanvragen zijn niet gewijzigd.

Aanvragen Tozo

U kunt de Tozo digitaal aanvragen. Doe dit vóór 1 april 2021. Bij het invullen van het formulier kunt u de benodigde stukken uploaden bij het aanvraagformulier. Zorg er voor dat u alle gevraagde stukken upload. Hoe completer u de aanvraag inlevert, des te sneller kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Wat moet u doen?

 1. U vult de vragen naar waarheid in.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

Aanvraag verlenging Tozo

Wilt u een Tozo-aanvraag voor het verlengen van uw uitkering? Dit kan alleen als uw eerdere uitkering korter dan drie maanden geleden is beëindigd. Klik dan op onderstaande groene button.

Aanvraag Verlenging Tozo

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Eerste aanvraag Tozo

Vraagt u voor het eerst Tozo aan voor levensonderhoud? Of is het meer dan drie maanden geleden dat u Tozo levensonderhoud hebt ontvangen? Of wilt u een bedrijfskrediet aanvragen?  Klik dan op onderstaande groene button.

Eerste aanvraag Tozo

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.