Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Aa-Stroom’ vastgesteld

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie
  • 01
Publicatiedatum
05-04-2018
Einddatum
16-05-2018

Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Pekela maken bekend dat het bestemmingsplan ‘bedrijventerrein Aa-stroom’ is vastgesteld en 6 weken ter inzage wordt gelegd vanaf 5 april 2018.

Planinhoud

Het plan is bedoeld om het bedrijventerrein Aa-Stroom aan de oostzijde van Oude Pekela te voorzien van een actuele juridisch/planologische regeling. Integraal onderdeel van het bestemmingsplan is de Nota industriegeluid. Deze bevat het nieuwe toetsingskader voor het beoordelen omgevingsvergunningenaanvragen en meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele bedrijventerrein Aa-Stroom. Wanneer dit bestemmingsplan wordt vastgesteld, zal het geluidscontour dat buiten het bedrijventerrein ligt komen te vervallen. Hiervoor is een  bestemminsplan vastgesteld; het ‘facetbestemmingsplan opheffing geluidszone bedrijventerrein Aa-stroom’.

Plan inzien

Met ingang van donderdag  5 april 2018 ligt het bestemmingsplan  ‘Bedrijventerrein Aa-Stroom’ gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen. Tegelijk met dit plan zal ook het facetbestemmingsplan opheffing geluidszone bedrijventerrein Aa-Stroom ter inzage worden gelegd.

Digitaal bestemmingsplan

In beroep?

Tot en met 16 mei 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht, of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht, of
  • die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij genoemde Afdeling via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Procedure

Standaard procedure tekst.