Besluiten week 46

  • De ingekomen brief met betrekking tot verzoek voor zonnepark AA Stroom conform bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden.
  • De gemeenteraad voor te stellen de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Pekela 2020 vast te stellen.   

Bespreekstukken:

Regiodeal Oost Groningen

  1. De bijgevoegde aanvraag voor een Regiodeal in te dienen voor 1 december 2019;
  2. De intentie uit te spreken om de genoemde financiering vanuit lopende projecten waarvoor inmiddels geld beschikbaar is gesteld in te brengen;
  3. De raad via een - nog op te stellen -raadsbrief te informeren.

Aanvraag subsidie Regeling Reductie Energiegebruik

  1. Subsidie aan te vragen in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik;
  2. Deze aanvraag samen met de andere gemeenten in Oost-Groningen te laten indienen door het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP).

Vaststelling bestemmingsplan "Veegplan Buitengebied Pekela 2019"

De raad voor te stellen:

  1. Ambtshalve wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan "Veegplan Buitengebied Pekela 2019";
  2. Het bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied Pekela 2019” (zoals vervat in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding, toelichting en regels, alsmede de digitale verbeelding NL.IMRO.0765.01BPBuitengeb2019-0401) gewijzigd vast te stellen;
  3. Een exploitatieplan vast te stellen voor het plangebied.

Zienswijze voorgenomen verkoop Vestia in Oude Pekela

Aangehouden voor nader overleg. 

Controleprotocol en normenkader jaarrekening 2019 Pekela

Bijgaand controleprotocol en normenkader voor de jaarrekening 2019 door te geleiden naar de raad ter vaststelling. 
 

 

Uitgelicht