Besluiten week 51

Parafenbesluitenlijst

 • Bij uitzondering toe te staan dat een urn wordt bijgezet in graf 21-01-04-34 op de begraafplaats Wedderweg te Oude Pekela.
 • Kennis te nemen van de ingekomen reactie vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • Deze brief ter kennisname aan te bieden aan de raad.
 • Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde aanbiedingsbrief.
 • Het inkoopbeleid 2020 / 2021 en de inkoopvoorwaarden 2020 vast te stellen

Besluitenlijst

Subsidie Biblionet 2020

 1. Voor 2020 een voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen t.g.v. bibliotheek Pekela toe te kennen ad € 222.053,-;
 2. Deze subsidie te dekken uit het budget Openbare Bibliotheken;
 3. Voor 2020 een aanvullende incidentele voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen t.b.v. het Taalhuis en bijbehorende activiteiten in de  bibliotheek in Oude Pekela toe te kennen ad € 18.640,-;
 4. Deze aanvullende incidentele voorlopige subsidie voor 2020 aan Biblionet Groningen ad € 18.640,- te dekken uit het budget Armoedebeleid;
 5. Biblionet Groningen de opdracht te geven alle samenwerkingsovereenkomsten met scholen in de gemeente Pekela inzake ‘de bibliotheek op school’ op te zeggen vóór 1 februari 2020 waarbij de overeenkomsten dienen te eindigen op 31 juli 2020;
 6. Biblionet door middel van bijgevoegde subsidiebeschikkingen op de hoogte te brengen van uw besluiten;
 7. De scholen en kinderdagverblijven die gebruik maken van dienstverlening van Biblionet door middel van bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw besluiten;
 8. De raad door middel van een raadsvoorstel verzoeken budget beschikbaar te stellen voor aanvullende diensten.

Vaststelling voorlopige subsidie De Badde 2020

 1. Aangehouden voor nader overleg.

Voorlopige subsidie VE en Peuteropvang 2020

 1. De voorlopige subsidie aan Stichting Peuterwerk voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie en peuteropvang, locaties Oude en Nieuwe Pekela, in 2020 vast te stellen op een totaal bedrag van € 375.265,-.
 2. De voorlopige subsidie aan Stichting Peuterwerk voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie en peuteropvang, locatie Boven Pekela, voor de eerste 7 maanden van 2020 vast te stellen op een totaal bedrag van € 20.000,-.
 3. De voorlopige subsidie aan Kinderopvang Winschoten voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie en peuteropvang in 2020 vast te stellen op een totaalbedrag van € 80.398,-.
 4. De raad bij de Voorjaarsnota 2020 voor te stellen om voor 2020 een bedrag van € 26.079,- beschikbaar te stellen vanaf de stelpost "Voorschoolse voorziening Peuters".
 5. De raad bij de Voorjaarsnota 2020 voor te stellen om voor 2020 een bedrag van € 9.389,- beschikbaar te stellen vanaf de stelpost “Onderwijsachterstandenbeleid".
 6. Stichting Peuterwerk van uw besluiten op de hoogte te brengen door middel van bijgaande brieven.
 7. Kinderopvang Winschoten van uw besluit op de hoogte te brengen door middel van bijgaande brief.

Uitgelicht