Besluiten week 50

  1. Te besluiten tot het uitbetalen van gevelverbeteringssubsidie van 20.000,- aan World paper b.v.
  2. Machtiging om het college te vertegenwoordigen en verweer te voeren tijdens de rechtbankzitting van 23 december 2019.

Subsidie Biblionet 2020

1. Voor 2020 een voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen t.g.v. bibliotheek Pekela toe te kennen ad € 222.053,-;
2. Deze subsidie te dekken uit het budget Openbare Bibliotheken;
3. Voor 2020 een aanvullende incidentele voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen t.b.v. het Taalhuis en bijbehorende activiteiten in de bibliotheek in Oude Pekela toe te kennen ad € 18.640,-;
4. Deze aanvullende incidentele voorlopige subsidie voor 2020 aan Biblionet Groningen ad € 18.640,- te dekken uit het budget Armoedebeleid;
5. Biblionet Groningen de opdracht te geven alle samenwerkingsovereenkomsten met scholen in de gemeente Pekela inzake 'de bibliotheek op school' op te zeggen vóór 1 februari 2020 waarbij de
overeenkomsten dienen te eindigen op 31 juli 2020;
6. Vooruitlopend op de vaststelling van de Voorjaarsnota 2020 een aanvullende incidentele voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen t.b.v 'de bibliotheek op school' voor de periode 1 januari t/m 31 juli 2020 toe te kennen ad € 16.789,-
7. Vooruitlopend op de vaststelling van de Voorjaarsnota 2020 voor 2020 een aanvullende incidentele voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen t.b.v. het dekken van een deel van de kosten van het programma 'Taal als basis en plezier in lezen' toe te kennen ad € 31.243,-;
8. Het incidenteel nadeel van de aanvullende incidentele voorlopige subsidies onder besluitpunt 6. en
besluitpunt 7. aan Biblionet Groningen voor 2020 ad € 48.032 te verwerken in de Voorjaarsnota 2020;
9. Biblionet Groningen de opdracht te geven de huurovereenkomst voor de bibliotheekvestiging in Nieuwe Pekela pro forma op te zeggen vóór 31 december 2019 waarbij de huurovereenkomst dient te eindigen op
31 december 2020;
10. Biblionet door middel van bijgevoegde subsidiebeschikkingen op de hoogte te brengen van uw besluiten;
11. De scholen en kinderdagverblijven die gebruik maken van dienstverlening van Biblionet door middel van
bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw besluiten;
12. Stichting Dorpshuis "De Kiepe' door middel van bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw besluiten;
13. De raad door middel van bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw besluiten.

Subsidie aanvragen Stichting Vluchtelingenwerk 2019 en 2020

1. Een aanvullende subsidie voor stichting Vluchtelingenwerk voor 2019 ad. € 3.330,- toe te kennen;
2. De subsidie voor 2020 lumpsum te beschikken;
3. Een voorlopige subsidie voor stichting Vluchtelingenwerk voor 2020 ad. € 27.000,- toe te kennen.
4. Het inloopspreekuur van Vluchtelingenwerk voor de inburgeraars uit Pekela in Veendam plaats te laten
vinden.

Project Herontwikkeling Raadhuislaan 1 t/m 15

In te stemmen met het project herontwikkeling Raadhuislaan 1 t/m 15;
2. In te stemmen met het dekkingsvoorstel van dit project;
3. De subsidieregeling “locatiegerichte aanpak” (Transitiefonds particuliere woningvoorraad) per 31-12-2019 te beëindigen;
4. Het resterende gemeentelijke deel van deze regeling voor dit project in te zetten;
5. Het project, samen met Acantus verder uit te werken en te komen tot een koop- / samenwerkingsovereenkomst;
6. De raad via een eenvoudige begrotingswijziging in de deemberraad voor te stellen om de kredieten beschikbaar te stellen en daarbij de financiële gevolgen te verwerken. 

Gunning herinrichting openbare ruimte centrumplan Oude Pekela

1. Het uitvoeringsontwerp van de herinrichting van de openbare ruimte vast te stellen
2. De werkzaamheden voor de herinrichting van fase 1 t/m 4 te gunnen aan Roelofs
3. De vervanging van de openbare verlichting te gunnen aan Dynniq
4. De aanleg van het groen inclusief inboet afzonderlijk aan te besteden
5. De kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte, exclusief aanleg van het hemelwaterriool, te dekken uit het krediet ‘Reconstructie centrum Oude Pekela’
6. De kosten voor de aanleg van het hemelwaterriool ten laste te brengen van het GRP.
7. De scheg is een nadrukkelijke wens die met bestaand materiaal wordt uitgevoerd.
8. De Raad actief te infomeren over de plannen middels bijgevoegde brief en uitvoeringsontwerp.

Wethouder van Mannekes heeft een voorbehoud met de inrichting van het Raadhuisplein en de volgorde van het uitvoeringsontwerp.

Prestatieafspraken met Acantus en Woonzorg Nederland 2020 in de Gemeente Pekela

1. Besluiten de prestatieafspraken gebaseerd op de biedingen van Acantus en Woonzorg Nederland voor 2020 vast te stellen.
2. Acantus en Woonzorg Nederland via bijgevoegde conceptbrieven te informeren. 
3. De gemeenteraad van Pekela via bijgevoegde conceptbrief te informeren. 

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Pekela

1. de nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Pekela 2020 vast te stellen en te publiceren
- aangehouden
 

Uitgelicht