Besluiten week 49

75 jaar vrijheid

 1. Bijgevoegd projectplan incl. beknopte begroting ‘75 jaar vrijheid in Pekela’ vast te stellen;
 2. Op basis van dit projectplan (zie 1.) bij provincie Groningen € 7.000,- subsidie aan te vragen in het kader van de provinciale subsidie ’75 jaar vrijheid in Groningen’;
 3. Deel te nemen aan het project lichtmonument ‘Levenslicht’;
 4. Hiervoor eenmalig € 2.420,- (€ 2.000,- ex. btw) beschikbaar te stellen;
 5. Dit bedrag te dekken uit de subsidie van provincie Groningen (zie 2.);
 6. De locatie(s) van het lichtmonument op een later moment te bepalen;
 7. De ambassade van de Republiek Polen te vragen om toestemming een ‘wing’ van de Jagers van Podhail te plaatsen op het monument en tevens een vertegenwoordiger van de ambassade uit te nodigen bij de onthulling aanwezig te zijn; 
 8. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken bij de Voorjaarsnota 2020.

Delegatiebesluit GGD Groningen voor het benoemen van gemeentelijk lijkschouwers

 1. De bevoegdheid tot het benoemen van gemeentelijk lijkschouwers zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet op de Lijkbezorging te mandateren aan de directeur Publieke Gezondheid GGD Groningen, zonder de mogelijkheid tot onder mandaat. 
 2. Het besluit onder 1. in werking te laten treden op 1 januari 2020.

Vaststellen van het Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer 2020

 1. De bijgevoegde Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer 2020 vast te stellen.
 2. Het besluit conform te publiceren via DROO.

Benoeming nieuw Erfgoed- en Monumentencommissie Pekela

 • De heer D. de Boer cf. bijgevoegde conceptbesluiten m.i.v. 9 december a.s. te benoemen als lid van de gemeentelijke Erfgoedcommissie en de gemeentelijke Monumentencommissie.

Vaststelling brieven College in verband met verzoek Zonnepark Aa-stroom

 • De ingekomen e-mail met betrekking tot zonnepark Aa-Stroom conform bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden;
 • Op de aan de gemeente voorgelegde brief met betrekking tot zonnepark Aa-Stroom middels een onder redactie opgestelde brief te reageren.

Regiodeal Oost Groningen

 1. De bijgevoegde aanvraag voor een Regiodeal in te dienen voor 1 december 2019;
 2. De intentie uit te spreken om de genoemde financiering vanuit lopende projecten waarvoor inmiddels geld beschikbaar is gesteld in te brengen;
 3. De raad via bijgevoegde raadsbrief te informeren.

Uitgelicht