Besluiten week 48

 1. Het Meldpunt Zorg en Veiligheid definitief in te richten voor de uitvoering van de Wet Verplichte Geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
 2. Medewerkers voor de uitvoering van het verkennend onderzoek, met Ggz expertise, in samenwerking met de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde, Oldambt en Veendam, in te kopen bij de GGD voor (vooralsnog) 3 jaar.
 3. De burgemeester in te laten stemmen om de plicht tot horen, voorafgaand aan het opleggen van de crisismaatregel, uit te laten voeren door ambtenaren van het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV).
 4. In te stemmen om de uitvoering van de aanvragen van de Zorgmachtigingen bij de Officier van Justitie, uit te laten voeren door de coördinator/procesregisseur.
 5. Voor de uitvoering van  de Wvggz voor het jaar 20199 incidenteel een bedrag ad. € 1.343,- te dekken binnen het OGGz-budget.
 6. Voor de uitvoering van de Wvggz met ingang van 2020 structureel een bedrag 􀇀a􀅶 €11.653,- beschikbaar te stellen vanaf de stelpost.
 7. De financiële gevolgen van de implementatie van de Wvggz te verwerken bij de Voorjaarsnota 2020.
 8. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2020, akkoord te gaan met de uitvoering van de Wvggz per 1-1-2020.
 9. De raad te informeren over de voorgestelde uitvoering van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg via bijgaande brief.
   

Uitgelicht