Besluiten week 1

Parafenlijst

 • De nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Pekela 2020 vast te stellen en te publiceren.
 • In te stemmen met de inzet van een Ondersteuner Jeugd en Gezin in de huisartsenpraktijken van Pekela.
 • De bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst vast te stellen.
 • De structurele kosten ad. €45.000,- per jaar ten laste te brengen van het jeugdhulpbudget.
 • De Nota bodembeheer niet te actualiseren.
 • De geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart vast te stellen.
 • De bodemkwaliteitskaart PFAS voor het buitengebied van de provincie Groningen vast te stellen.
 • De gemeenteraad met behulp van bijgevoegde brief te informeren.
 • Het toezicht op calamiteiten en geweld WMO vanaf 2020, totdat het toezicht op Beschermd  Wonen een gemeentelijke taak wordt, te beleggen bij de centrumgemeente Groningen.
 • De gemeente Groningen aan te wijzen als toezichthouder met het bijgevoegde aanwijzingsbesluit.
 • De kosten ad € 1.717,- te dekken uit het budget uitvoeringskosten Wmo nieuw.
 • De besluiten onder 1 en 2 bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties.
 • De raad voor te stellen het bestemmingsplan Ceresweg 16 Oude Pekela vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met de bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen,
 • vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer NL.IMRO.0765.02BPCeresweg16-0401.
 • De raad voor te stellen geen exploitatieplan op te stellen ten aanzien van het plangebied.
 • Samen met de gemeenten Oldambt, Veendam en Stadskanaal een inkoopproces voor Wmo begeleiding op te starten.
 • Het bijgevoegde visiedocument vast te stellen.
   

Uitgelicht