Besluitenlijst 24 september 2019

 • Datum: dinsdag 24 september 2019
 • Tijd: 13:00 uur
 • Aanwezig: burgemeester J. Kuin en wethouders H. Hemmes,  J. van Mannekes, H. Busemann en secretaris J.  van der Woude
 • Vastgesteld: dinsdag 1 oktober 2019

Algemeen

Parafenbesluitenlijst week 38

 • Vastgesteld

Besluitenlijst van 17 september 2019

 • Vastgesteld

Verslagen/besprekingen

Burgemeester Kuin:

 • Vergadering Dagelijks Bestuur De Kompanjie 
 • VGG vergadering pfh. Gemeentefinanciën en Sociaal Domein 
 • Opening congres Omgevingsveiligheid 3Noord
 • Kick Off Jongerenraad, 
 • Diverse interne overleggen
 • Overleg diverse burgers

Wethouder Hemmes:

 • Afwezig geweest

Wethouder van Mannekes:

 • Vergadering Dagelijks Bestuur De Kompanjie
 • Bijeenkomst Publiek Vervoer Groningen
 • World Clean up Day
 • Diverse interne overleggen
 • Overleg diverse burgers

Wethouder Busemann:

 • Eetpunt De Samenleving
 • Overleg portefeuillehouders WMO Breed Oost Groningen
 • World Clean up Day
 • Diverse interne overleggen
 • Overleg diverse burgers

Rondvraag

Bereiikbaarheidsdienst

 • 24 september - 1 oktober: wethouder Van Mannekes
 • 1 oktober - 8 oktober: wethouder Busemann
 • 8 oktober - 15 oktober: wethouder Hemmes
 • 15 oktober - 22 oktober: burgemeester Kuin

Vooruitblikken

 • Raadsvergadering, 24 september 2019
 • Vergadering Dagelijks Bestuur Volkskredietbank

Centrumplan Oude Pekela

 • Voortgang besproken

Memo en rapportage Waarderingskamer

 • Voor kennisgeving aangenomen

Memo Week van de Veiligheid

 • Voor kennisgeving aangenomen

Begroting & Najaarsnota

 • In eerste aanleg besproken

    

B    Bespreekstukken
B.1    Sociaal
B.1.1
    Corsanummer 201900731, Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Pekela
1. Kennis te nemen van het rapport 'Onderzoek en advies kindgebonden financiering en kwaliteitskader VE' en de adviezen uit dit rapport over te nemen
2. De hieruit voortvloeiende 'Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Pekela' vast te stellen
3. De subsidieregeling in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2020
4. Het subsidieaanvraagformat 'peuteropvang en VE 2020 Pekela 'vast te stellen
5. De brief aan de gemeenteraad onder redactie uit laten gaan

C.1    Fysiek
C.1.1
    Corsanummer 201900794, Verlengen Waterketenakkoord 2020-2025
1. De samenwerkingsovereenkomst WDGD 2019 te ondertekenen
2. In te stemmen met het instellen van een bestuurlijke stuurgroep
3. Wethouder van Mannekes te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen
4. Jaarlijks een bijdrage te leveren van ongeveer € 2.100 ter financiering van de regionale samenwerking.
5. De huidige ambtelijke regiegroep middels bijgevoegde brief te informeren
6. De gemeenteraad middels bijgevoegde brief te informeren

U    Uitnodigingen
U.1
    Uitnodiging voor viering 100 jarig jubileum Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie op 16 oktober te Delfzijl
-burgemeester Kuin