Hulp voor ondernemers (Tozo)

Diverse ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

​Naast de algemene informatie van het RIVM worden veel vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de KVK. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een telefonisch loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Kijk voor de actuele maatregelen en nieuws hierover op de site van de Rijksoverheid.

Algemene informatie extra ondersteuning zelfstandige ondernemers waaronder zzp’ers

Voor extra ondersteuning zijn er drie regelingen beschikbaar. Deze worden hieronder genoemd. Voor alle regelingen geldt dat u deze wel kunt aanvragen maar op dit moment kunnen wij hiervan nog geen beschikking versturen. De Rijksoverheid is druk bezig om de regelingen in een AMvB vast te leggen. Wij verwachten dat dit niet eerder dan in de tweede helft van april 2020 gepubliceerd zal worden. De gemeente Pekela wil haar ondernemers snel kunnen helpen en biedt, daar waar het kan, zoveel mogelijk betaling op basis van een voorschot aan. Zodra er meer informatie beschikbaar is, kunt u dit terug lezen op onze website.

De drie maatregelen:

 1. een uitkering voor uw levensonderhoud
 2. een krediet tot € 10.157
 3. een krediet tussen € 10.157 en € 203.135 (huidige Bbz-regeling voor bedrijfskapitaal)

Bovenstaande aanvragen vallen onder de Bbz-regeling en worden door de gemeente verstrekt.

Voor wie is de Tozo bedoeld?

 • U bent gevestigde zelfstandigen vanaf 18 jaar tot de voor u geldende pensioengerechtigde leeftijd
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • Uw bedrijf of beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw bedrijf
 • U stond vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur ingeschreven bij de KvK en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar)
 • U woont in de gemeente waar u deze aanvraag indient
 • Er is geen sprake van een uitsluitingsgrond als genoemd in artikel 13 Participatiewet. i: Dat wil zeggen, er is géén sprake van een situatie waarin de zelfstandig ondernemer:
  • gedetineerd is;
  • militaire of vervangende dienstplicht vervult;
  • momenteel of de komende 3 maanden langer dan 4 weken in het buitenland verblijft;
  • jonger is dan 21 en in een inrichting verblijft;
  • onbetaald verlof heeft;
  • Jonger is dan 27 en studeert met behulp van studiefinanciering.

Beslisboom Tozo

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling(en), kunt u kijken op de site www.krijgiktozo.nl. Hierop staat een beslisboom met vragen die u kunt doorlopen. U kunt alleen de beslisboom openen Chrome of Firefox. Het werkt helaas niet met Internet Explorer.

De drie maatregelen

Maatregel 1: uitkering voor uw levensonderhoud

De uitkering voor uw kosten van levensonderhoud, vult uw inkomen aan tot het voor u geldende sociaal minimum. Daarom is het o.a. van belang om te weten wat de samenstelling van uw huishouden is. De uitkering kan slechts één keer verstrekt worden aan een huishouden. Als u en uw partner beide een bedrijf hebben en deze regeling willen aanvragen, dan adviseren wij u om degene met het laagste inkomen de Tozo voor levensonderhoud voor u beiden aan te vragen.

Voor de uitkering van levensonderhoud gelden nog een aantal aanvullende voorwaarden:

 • Het inkomenstekort is veroorzaakt door (de maatregelen ter bestrijding van) de coronacrisis.
 • Samenstelling van het huishouden (alleenstaand, alleenstaande ouder, echtpaar/samenwonend). 

Welke stukken moet u bij de aanvraag voor levensonderhoud inleveren?

 • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden
 • loon- salarisstroken van de ondernemer van de laatste drie maanden (voor zover van toepassing (samengesteld uit inkomsten uit winst, eventueel dienstverband, uitkering, alimentatie, inkomen uit verhuur etc.)
 • Indien mogelijk de meest recente jaarrekening. Als u de jaarafrekening van 2019 nog niet gereed hebt, dan volstaat de jaarrekening van het boekjaar 2018.
 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.
Maatregel 2: bedrijfskrediet tot maximaal € 10.157,00

Door de maatregelen die zijn genomen door het Rijk om verspreiding van het coronavirus te beheersen, missen veel ondernemers noodgedwongen inkomsten. Het kabinet is daarom gekomen met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het is een tijdelijke regeling en is alleen bedoeld voor ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen ten gevolge van de coronacrisis. Deze regeling is niet alleen bedoeld voor zzp’ers. Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling. Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Wat houdt de Tozo-regeling voor bedrijfskrediet in?

Als u als ondernemer niet langer meer de lasten van uw bedrijf kunt betalen, dan kan mogelijk het bedrijfskrediet voor u uitkomst bieden. Het bedrijfskrediet is een geldlening en het is bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Aanvullende voorwaarden bedrijfskrediet:

 • Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening moet u als ondernemer naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
 • Er vindt geen levensvatbaarheidstoets plaats
 • Het bedrijfskrediet mag niet gebruikt worden voor het herfinancieren van andere leningen die u heeft
 • De af te sluiten lening voor bedrijfskrediet bedraagt maximaal € 10.157,00
 • Tegen een rentepercentage van 2%
 • De maximale looptijd van de lening is drie jaar
 • Tot 1 januari 2021 hoeft u niet op de lening af te lossen

Welke stukken moet u bij de aanvraag voor bedrijfskrediet inleveren?

Specifiek voor een aanvraag om kapitaalverstrekking bij liquiditeitsproblemen moet u onderstaande stukken uploaden. Dit wordt ook op het aanvraagformulier vermeld:

 • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden;
 • Indien mogelijk, de meest recente jaarrekening. Als u de jaarafrekening van 2019 nog niet gereed hebt, dan volstaat de jaarrekening van het boekjaar 2018.
 • Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen door inzicht te geven in de hoogte van uw maandlasten in relatie tot uw omzet. Ook moet u kunnen aantonen dat u de bedrijfslasten niet of niet volledig kunt financieren uit uw zakelijk en/of privévermogen. Het gedeelde vermogen dat u met uw partner heeft telt ook mee. Het eigen vermogen van uw partner telt niet mee.
 • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft. 

Maatregel 3: krediet tussen € 10.157 en € 203.135 (huidige Bbz-regeling voor bedrijfskapitaal)

Het kan zijn u meer bedrijfskrediet nodig heeft dan waarin de Tozo voorziet. Daarin kunt u namelijk een bedrijfskrediet afsluiten voor maximaal € 10.157. Voor een hoger krediet bent u aangewezen op de mogelijkheden die de huidige Bbz 2004 u biedt. De voorwaarden en het aanvragen hiervan zijn niet gewijzigd.

Optie 3 is de huidige aanvraagprocedure Bbz. De voorwaarden en het aanvragen zijn niet gewijzigd.

Aanvragen Tozo

U kunt de Tozo digitaal aanvragen. Met dit aanvraagformulier kunt u de tijdelijke regeling voor levensonderhoud aanvragen, de tijdelijke regeling voor een bedrijfskrediet tot € 10.157 of beide. Bij het invullen van het formulier kunt u de benodigde stukken uploaden bij het aanvraagformulier. Zorg er voor dat u alle gevraagde stukken upload. Hoe completer u de aanvraag inlevert, des te sneller kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Wat moet u doen?

 1. U vult de vragen naar waarheid in.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

Aanvragen Tozo

Uitgelicht