Inkomenvoorziening van oudere arbeidsongeschikte werknemers

De IOAW is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers.

De wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als de uitkering op basis van de WW (Werkloosheidswet) of WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte) is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

Door de Wet werk en zekerheid wordt de toegang tot de IOAW vanaf 1 januari 2015 geleidelijk afgebouwd. Alleen mensen die geboren zijn voor 1965 kunnen dan nog een beroep doen op de IOAW.

U vraagt een uitkering op basis van de IOAW aan bij het UWV Werkbedrijf. Als u getrouwd bent of samenwoont, doet u dit samen met uw partner. Het UWV Werkbedrijf stuurt uw aanvraag naar de eenheid Sociaal, team Inkomen van uw gemeente. Hier wordt een beslissing over uw aanvraag genomen. U krijgt hierover schriftelijk bericht via een beschikking.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee. Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

IOAW en WIA

De IOAW geldt, door de komst van de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte oudere werklozen. Werklozen die tot deze doelgroep behoren ontvangen een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

U heeft geen recht op een toeslag op uw uitkering als u:

 • jonger bent dan 21 jaar en thuis woont.
 • getrouwd bent met een partner die na 31 december 1971 is geboren en u geen kinderen onder de 12 jaar heeft.

Uitbetaling IOAW-uitkering

De uitkering wordt maandelijks uitbetaald. U krijgt de uitkering achteraf.

Hoe hoog is uw IOAW-uitkering?

De hoogte van uw uitkering op basis van de IOAW is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U heeft alleen recht op een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. De IOAW vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

De gemeente kijkt onder andere of u:

 • inkomsten uit arbeid, zoals salaris, heeft of inkomsten die voortkomen uit salaris, zoals een WW-uitkering of een WAO/WIA-uitkering.
 • een partner met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen) heeft.

IOAW en eigen vermogen, alimentatie, huur en heffingskortingen

Uw eigen vermogen, zoals een eigen huis, heeft geen invloed op uw IOAW-uitkering. Ook worden inkomsten uit bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur en verhuur niet meegerekend, evenmin de heffingskortingen. Voor deze heffingskortingen moet u wel zelf een Voorlopige Teruggave bij de Belastingdienst aanvragen.

Kostendelersnorm IOAW

Per 1 juli 2015 treedt de kostendelersnorm in werking bij de IOAW. Alleenstaande en alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering op grond van de IOAW en die een woning delen met één of meer meerjarige huisgenoten ontvangen dan niet langer 70% van de gehuwdennorm, maar zullen uiteindelijk 50% van de gehuwdennorm ontvangen. De kostendelersnorm wordt bij de IOAW in vijf stappen ingevoerd. Per 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 zal een samenwonende alleenstaande (ouder) 68% van de gehuwdennorm ontvangen.

Vervolgens:

 • per 1 januari 2016 ontvangt de kostendelende alleenstaande (ouder) 65% van de gehuwdennorm.
 • per 1 januari 2017 ontvangt de kostendelende alleenstaande (ouder) 60% van de gehuwdennorm.
 • per 1 januari 2018 ontvangt de kostendelende alleenstaande (ouder) 55% van de gehuwdennorm.
 • per 1 januari 2019 ontvangt de kostendelende alleenstaande (ouder) 50% van de gehuwdennorm.

Wat zijn uw verplichtingen als u een IOAW-uitkering heeft?

Als u een IOAW-uitkering heeft, heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u bijvoorbeeld:

 • Zo snel mogelijk proberen weer werk te vinden. U heeft een sollicitatieplicht.
 • Aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring.
 • Wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw uitkering doorgeven aan de sociale dienst.

Deze verplichtingen gelden ook voor uw partner als deze jonger dan 65 jaar is.

Niet nakomen verplichtingen IOAW

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente geld terugvorderen en een maatregel opleggen. U moet het te veel ontvangen geld terugbetalen en u krijgt een maand of langer een lagere uitkering. U heeft altijd het recht om bezwaar te maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Bezwaar maken kan ook als u vindt dat u te lang op een beslissing moet wachten.