Aanvraagformulier subsidies Pekela

Afbeelding 1Aanvraagformulier subsidies
gemeente Pekela


Doel:


Dit formulier kun u gebruiken als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeenteVan toepassing zijnde wet- en regelgeving:


 • Titel 4.2, Hoofdstuk 4 Algemene wet bestuursrecht

 • Algemene Subsidieverordening gemeente Pekela

 • Beleidsregels Sport, Welzijn, Cultuur van de gemeente Pekela


Afbeelding 2


Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld af van de soort organisatie en van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld voor de verdeling van subsidies. Daarin staat bijvoorbeeld welke doelen of plannen de gemeente heeft. Uw activiteit moet daarbij passen. Ook staat in de regels wat u moet doen nadat u de subsidie hebt ontvangen. Vraag deze regels op of kijk op de website www.pekela.nl Neem bij vragen of twijfels contact met ons op. Telefoon 0597-617412 of stuur een mail naar subsidie@dekompanjie.nlAfbeelding 3


U hebt vaker namens dezelfde organisatie subsidie aangevraagd. Vul dit formulier volledig in en voeg de volgende bijlagen toe:

 • begroting van het komende jaar (zie voor een voorbeeld bijlagen 1a en 1 b)

 • gegevens over de aard en omvang van het eigen vermogen

 • tabel ledenaantal


Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan en is het bedrag hoger dan € 5.000,-? Dan hebben wij de volgende extra stukken nodig:

 • Statuten

 • Oprichtingsakte

 • Jaarverslag

 • Jaarrekening (winst&verlies en balans)


Al deze gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Moet u uw aanvraag vóór een bepaalde datum inleveren? Let er dan op dat u op tijd bent.Afbeelding 4

2. Wat moet u meesturen


A. Gegevens organisatie


Naam organisatie :____________________________________________


Postadres :____________________________________________


Postcode :____________________________________________


Plaats :____________________________________________


Telefoon :____________________________________________


E-mail :____________________________________________
1e Aanvraag en Wijzigingen


De volgende gegevens hoeft u alleen in te vullen als voor de eerste keer subsidie aanvraagt of als er wijzigingen ten op zichtte van de subsidieaanvraag van het voorgaande jaar zijn.Website :____________________________________________


Bankrekeningnummer :_________________te name van:_________________


Nummer Kamer van Koophandel :____________________________________________


Datum oprichting organisatie :____________________________________________Contactpersoon voor de gemeente:


Naam : ________________________________ m/v


Voorletters : ________________________________


Functie : ________________________________


E-mail : ________________________________


Telefoon : ________________________________


Afbeelding 5
1. Algemeen


O Naam activiteit: _______________________________________________________


O Soort subsidie: Sport, Cultuur, Zorg+Welzijn of Anders _______________________


O Startdatum activiteit:____________________________________________________


O Einddatum activiteit:____________________________________________________


O Waar vindt de activiteit plaats? ___________________________________________


 1. Omschrijving van de voorgenomen activiteit


Deze vraag hoeft u alleen in te vullen als u voor de eerste keer subsidies aanvraagt, de activiteiten van uw organisatie zijn gewijzigd of als u subsidie voor een eenmalige activiteit aanvraagt.


O Beschrijf kort om welke activiteit(en) het gaat


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________O. Voor wie is de activiteit bedoeld?


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________O. Wat wilt u met de activiteit bereiken?


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________ 1. Waarom is de activiteit belangrijk voor de gemeente en de inwoners?


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________Afbeelding 6We willen graag precies weten wat uw activiteit kost en hoe u deze wilt betalen. Dit noemen we de begroting. Maak een aparte bijlage en geef hierin per onderdeel aan wat uw uitgaven en inkomsten zijn. Stuur deze mee met dit aanvraagformulier.


Om u te helpen vindt u in de bijlage bij dit aanvraagformulier een voorbeeld. Kies de onderdelen eruit die voor uw activiteit gelden. Vul deze indien nodig aan met nieuwe onderdelen. Beschrijf per onderdeel precies wat het inhoudt en vul de bedragen per onderdeel zo uitgebreid mogelijk in.

Is uw organisatie BTW-plichtig? Geef dan de bedragen zonder BTW op. Bent u niet BTW-plichtig? Geef dan de bedragen met BTW op.Afbeelding 7


Indien wij uw aanvraag compleet en tijdig hebben ontvangen, zullen wij deze in behandeling nemen. We bevestigingen dit aan u in een ontvangstbevestiging. Daarna zullen wij binnen de daartoe gestelde termijn een beslissing nemen over uw aanvraag.
Afbeelding 8Aldus naar waarheid ingevuld


Naam organisatie _____________________________________________


Naam invuller _____________________________________________


Functie binnen de organisatie _____________________________________________


Datum _____________________________________________Handtekening _____________________________________________Afbeelding 9

Bijlage 1 BegrotingUitgaven

(in €)

Begroting

voorafgaand

jaar

Rekening

Voorafgaand

jaar

Begroting aankomend

jaar

Personeel

Huisvesting

Materiaal

Organisatiekosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Andere uitgaven nl.:


Totaal uitgaven


Inkomsten

(in €)

Begroting

voorafgaand

jaar

Rekening

Voorafgaand

jaar

Begroting aankomend

jaar

Contributies

Sponsoring

Entreegelden

Horeca

opbrengst
Andere Subsidies

Overige inkomsten


Dekking (in €)

Begroting

voorafgaand

jaar

Rekening

Voorafgaand

jaar

Begroting aankomend

jaar

Totaal uitgaven

Totaal inkomsten

Gevraagde SubsidieAanvullende informatie


 1. Eventuele toelichting op de begroting

__________________________________________________________________________________________________________________________


Afbeelding 10Bijlage 2: Balans: reserves en voorzieningenStand per 31-12 van het voorgaande jaar

(in €)

EgalisatiereserveBestemmingsreserves:


1.


2.


3.
Voorzieningen:


1.


2.


3.
Toelichting op de balansEgalisatiereserve

Een egalisatiereserve is bestemd voor het opvangen van fluctuaties betreffende de inkomsten en de uitgaven. Deze mag niet worden opgebouwd vanuit niet bestede subsidiegelden die het gevolg zijn van het geen doorgang gevonden hebben van activiteiten. In die gevallen moet subsidie worden terugbetaald aan de gemeente.Bestemmingsreserves

In bijzondere gevallen mag een instelling uit de positieve exploitaties vanuit gesubsidieerde activiteiten een bestemmingsreserve opbouwen. Dat wil zeggen dat er geld apart mag worden gezet voor bijzondere activiteiten. Te denken valt aan een jubileumvoorstelling, - toernooi of -festival waarvoor een aantal jaren gespaard moet worden.Voorzieningen

Voorzieningen behoren, in tegenstelling tot de reserves, tot de ‘vreemde vermogens’. Onder een voorziening ligt een bestedingsplan over een reeks van twee of meer jaren. De daaraan verbonden kosten zijn niet vanuit de lopende exploitatie of de egalisatiereserve op te vangen. Te denken valt aan de onontkoombare kosten die zijn verbonden aan het verzorgen van het groot planmatig onderhoud van een gebouw.


Afbeelding 11

Bijlage 3. Specificatie aantal ledenSpecificatie van aantal leden uit de gemeente Pekela van de vereniging bij een subsidieaanvraag of specificatie aantal verwachte deelnemers uit de gemeente Pekela bij een incidentele activiteit.
Leeftijd

Aantal

0-12 jaar


12 t/m 18 jaar


18 t/m 65 jaar


65 en ouder


Totaal
Toelichting: bedoeld worden leden die actief zijn en het kader van de vereniging (leiders, bestuur, e.d.). Niet meetellen: donateurs en niet-spelende leden.
Uitgelicht